فایل (word) بن مایه های نمادین و شگردهای روایی در رمان (ارمیا) از سری داستان های دفاع مقدس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بن مایه های نمادین و شگردهای روایی در رمان (ارمیا) از سری داستان های دفاع مقدس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان)

تعداد صفحات :28

(ادبیات مقاومت) در حوزه روایی آن به دلیل توفیق در ایجاد هماهنگی متقن ذهنیت با عینیت و هم گونی احساس و اندیشه راوی و مخاطب, روایت گیر را به بازاندیشی و تلقی دیگرگون از حقیقت وامی دارد؛ و با حرکت در طیف معانی و واژه ها و ایجاد تقابل در ارزش ها, اندیشه ها و باورها, خواننده را از واقعیت موجود به واقعیتی پررنگ تر می کشاند و دیگرباره حقایق و واقعیات را فرایاد او می آورد؛ و در نهایت با تمرکز بر شعور یا خردجمعی (ذهن برتر یا ناخودآگاه) و دست یابی به رگه هایی از ذهنیت جمعی, روایت گیر را به اوج شعور و آگاهی سوق می دهد.(رمان ارمیا) به عنوان اثری ارزشمند در حوزه ادبیات مقاومت, با بهره گیری از بن مایه های نمادین, ایجاد (لذت زیبایی) از طریق توصیف های برجسته و جاندار, رستاخیز واژگان (برجسته سازی و تشخص کلامی) در به کارگیری تعابیر متفاوت و دیگرگون, جریان سیال ذهن (تک گویی درونی) و گفتگو (دیالوگ) در نیل به اثری فراگیر و ماندگار توفیق یافته است.در این گفتار با استفاده از شیوه تحلیلی-توصیفی, شگردها و کارکردهای روایت پردازی و تعابیر نمادین در (رمان ارمیا) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
کلید واژه: بن مایه های نمادین, شگردهای روایی, رستاخیر واژگان, تک گویی درونی, گفتگو

لینک کمکی