فایل (word) بررسی شیوع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز در سال 1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی شیوع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز در سال 1389 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جنتاشاپیر

تعداد صفحات :9

زمینه: خشونت توسط همسر در حاملگی با بسیاری عوارض جدی مادری و جنینی همراه است. این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اهواز انجام گردید.روش: در یک پژوهش توصیفی - تحلیلی 300 خانم تحت پوشش 6 مرکز بهداشتی شهر اهواز که در ماه نهم بارداری بودند یا طی 6 ماه گذشته بارداری آن ها منجر به زایمان شده بود مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه پرسش نامه استاندارد خشونت (Abuse Assessment Screen) مورد استفاده قرار گرفت. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه و تکمیل پرسش نامه توسط پرسشگر باتجربه انجام گرفت. نتایج توسط برنامه نرم افزاری spss, آمار توصیفی, آزمون های کای دو و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: میانگین سن زنان در این مطالعه 5.6 ± 26.4 سال بود. شیوع انواع خشونت قبل از بارداری 44.7% و در بارداری 19.3% بود. شیوع خشونت فیزیکی, روانی و جنسی در بارداری به ترتیب 2.7%, %14 و 9.3% بوده است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که شیوع خشونت خانگی در دوران بارداری نسبت به قبل از بارداری کاهش پیدا کرده است. علیرغم کاهش شیوع خشونت در بارداری در مقایسه با قبل از بارداری, با توجه به خطرات آن غربالگری زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی از نظر تجربه خشونت توسط همسر بایستی به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.
کلید واژه: خشونت خانگی, بارداری, اهواز

لینک کمکی