فایل (word) تعیین وضعیت سیستم های طبقه بندی نئوپلاسم ها در مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی ایران, تهران, شهید بهشتی و جندی شاپور اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تعیین وضعیت سیستم های طبقه بندی نئوپلاسم ها در مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی ایران, تهران, شهید بهشتی و جندی شاپور اهواز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جنتاشاپیر

تعداد صفحات :9

زمینه: اصلی ترین نیاز برای کنترل سرطان وجود اطلاعات دقیق و صحیح در مورد میزان های بروز و شیوع نئوپلاسم و مرگ و میر ناشی از آن می باشد. این اطلاعات از طریق جمع آوری و طبقه بندی داده های نئوپلازیک به دست می آید. هدف این پژوهش بررسی سیستم های طبقه بندی نئوپلاسم ها در بیمارستان های دارای بخش تخصصی هماتولوژی و آنکولوژی می باشد.روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی, کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه پژوهش گر ساخته استفاده گردید.نتایج: یافته ها نشان داد 44 درصد از جامعه پژوهش فقط از برگ گزارش پاتولوژی و 56 درصد علاوه بر گزارش پاتولوژی از سایر اوراق اصلی موجود در پرونده بیمار برای تعیین تشخیص استفاده می کنند. بیشتر مراکز مورد تحقیق از کتاب ICD-10 جهت طبقه بندی نئوپلاسم ها استفاده می کنند. 44 درصد از جامعه آماری از دستورالعمل ها و قوانین طبقه بندی علل مرگ و میر در جلد دوم کتاب ICD-10 استفاده می کنند. همه جامعه آماری مورد پژوهش از کارگاه آموزشی ICD-O برخوردار نبوده اند.نتیجه گیری: به طور کلی بر اساس یافته های پژوهشی می توان نتیجه گیری کرد که داده های بالینی از منابع مطمئن استخراج می شوند. اما به علت عدم آگاهی و عدم استفاده کدگذاران از کتاب تخصصی ICD-O آمارهای ثبت نئوپلاسم با استاندارد سازمان جهانی بهداشت فاصله بسیار دارد.
کلید واژه: ثبت سرطان, طبقه بندی نئوپلاسم ها, ICD-O-3 ,ICD-10

لینک کمکی