فایل (word) مدل خانه چابک رویکردی جهت حل مسایل مستمر حوزه چابک سازی سازمانی شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت قطعه سازی ایران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدل خانه چابک رویکردی جهت حل مسایل مستمر حوزه چابک سازی سازمانی شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت قطعه سازی ایران) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تغییرات ناشی از تحولات تکنولوژیکی, اقتصادی, اجتماعی, صنعتی سیاسی محیطی بسیار متلاطم برای شرکت های تولیدی کشور ایجاد نموده است. موضوع چابکی در سطوح مختلف راهبرد, اهداف نگرش سازمانی قابل تعریف است. در اینجا چابک سازی به عنوان یک رویکرد مستمر حل مسایل شرکت ها بکار گرفته می شود. در مقالات متعدد در خصوص عوامل تاثیر گذار بر تاثیر پذیر از چابکی سازمانی نیز ارزیابی سطح چابک سازی سازمانی مطالبی ارایه شده است. ولی مدلی که موضوعات محرک ها, شاخص ها, اهداف توانمند سازهای چابکی را همزمان بکار برد, ارایه نشده است. در این تحقیق با ارایه مدل خانه کیفیت, به مدل سازی ارتباط موارد مذکور نهایتا رتبه بندی توانمند سازهای چابکی مبتنی بر یک مدل تحلیلی پرداخته شده است.همچنین مطالعه موردی جهت شرکت قطعه سازی ایران, انجام شده است. نوآوری تحقیق در ارایه یک مدل کاربردی, مشارکتی, چندبعدی, یکپارچه, مجمل تحلیلی جهت حل مستمر مسایل مربوط به چابک سازی سازمان ها مبتنی بر تصمیم گیری گروهی نخبگان قابل توسعه متناسب با پیچیدگی مسایل می باشد.

لینک کمکی