فایل (word) بررسی نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده

کثرت ارتفاعات و تغییرات شدید ارتفاعی و بالطبع نوسانات وسیع حرارت, رطوبت, بارش سالانه و ... موجب شده تا استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در نیمه جنوب غربی کشور, به منزله پلی در چهار راه بین رویشگاههای چهار منطقه رویشی جهان (ایران و توران, صحرا و عربی, سند و سودان و مدیترانه ای) قرار بگیرد.

منطقه مطالعاتی, محدوده دهستانهای حوضه آبریز کبگیان, به مساحت 8/845 کیلومتر مربع, بین عرض جغرافیایی 26 °30 تا 54 °30 شمالی و طول جغرافیایی 6 °51 تا 38 °51 شرقی واقع در شهرستانهای بویراحمد و دنا را شامل می شود که از نظر اقلیمی جزو مناطق سرد و مرطوب محسوب می شود و جزئی از زیرحوضه های کارون بزرگ است. از بین عناصر اقلیمی, نوسانات رطوبت و دما مؤثرترین متغیرهای تعیین کننده پوشش گیاهی و تغییرات آن می باشد و بر روی بیشتر شاخص های گیاهی از جمله تراکم, تولید و وضعیت (مناسب, متوسط و نامناسب) آنها مؤثر است.

با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق, بررسی رابطه نوسانات عناصر اقلیمی (بارش و دما) با تغییرات پوشش گیاهی (میزان تولید مرتع) می باشد, بنابراین اثرات ترسالی ها و خشکسالی های متناوب و پی در پی بر میزان تولید مرتع, در محدوده حوضه کبگیان مورد بررسی قرار گرفته است. در تعیین دوره های تر و خشک, از میانگین متحرک 3 و 5 ساله استفاده شد. جهت بررسی وضعیت خشکسالی و ترسالی منطقه مورد مطالعه, از روش شاخص استاندارد بارندگی (SPI) استفاده شده است. به منظور تعیین رابطه نوسانات عناصر اقلیمی با میزان تولید مرتع, علاوه بر بررسی و تحلیل این رابطه با استفاده از روشهای آماری روابط و مدل های رگرسیون و ضریب همبستگی, با استفاده از معادلات رگرسیونی چند متغیره و تجزیه با روش ورود (Step wise) مؤثرترین زمان بندی های بارش و دما بر تغییرات میزان تولید مراتع در منطقه مطالعاتی مشخص شد. به طور کلی نتایج حاصله وجود رابطه معنی دار بین تولید و بارش سالانه را تأیید و وجود رابطه معنی دار بین تولید و میانگین دمای سالانه را رد می کند. با این وجود بین بعضی از دیگر زمان بندی های دما و بارش مانند حداکثر دمای فروردین و مجموع بارش ماه های دی تا خرداد, با میزان تولید علوفه مراتع منطقه نیز, ارتباط معنی داری وجود دارد.

بر اساس اثبات رابطه معنی دار بین بعضی از زمان بندی های عناصر اقلیمی با میزان تولید مرتع منطقه, برای تعیین مناطق بحرانی از لحاظ تولید مرتع و مرتعداری و تعیین وضعیت آن در سه سطح (مناسب, متوسط و نامناسب) در سالهای نماینده خشکسالی و ترسالی, از نرم افزار Arc Gis استفاده شد. نقشه های حاصله برای وضعیت تولید مراتع با توجه به نوسانات اقلیمی, نشان دهنده اثرات زیست محیطی در قالب افزایش مناطق بحرانی از لحاظ تولید مرتع در سالهای خشک و کاهش مناطق بحرانی از لحاظ تولید در ترسالی ها, در منطقه مورد مطالعه می باشد.

کلمات کلیدی: کهگیلویه و بویراحمد, کبگیان, عناصر اقلیمی, تغییرات کمی مراتع, شاخص استاندارد بارش (SPI), سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

فایل (word) بررسی نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه: ............................................................................................................................................................................1

فصل اول: چارچوب کلی تحقیق: ......................................................................................................................3

1-1- بیان مسأله: ........................................................................................................................................................4

1-2- اهمیت مسأله: ...................................................................................................................................................6

1-3- ضرورت مسأله: ..................................................................................................................................................6

1-4- اهداف تحقیق: ..................................................................................................................................................7

1-5- کاربردهای تحقیق: ..........................................................................................................................................8

1-5- سؤال های تحقیق: ...........................................................................................................................................8

1-5- فرضیه ها: ..........................................................................................................................................................8

1-7- محدودیت ها و مشکلات: ...............................................................................................................................8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق: .....................................................................................................9

2-1- مفهوم اقلیم: ...................................................................................................................................................10

2-2- عناصر اقلیمی: ...............................................................................................................................................10

2-3- نوسانات و تغییرات اقلیمی: .........................................................................................................................11

2-4- ترسالی: ............................................................................................................................................................12

2-5- خشکسالی:.......................................................................................................................................................13

2-6- شاخص استاندارد بارش (SPI): .................................................................................................................14

2-7- مفهوم مرتع: ...................................................................................................................................................15

2-8- مفهوم تولید علوفه مرتع: .............................................................................................................................15

2-9- تغییرات زیست محیطی پوشش گیاهی: ..................................................................................................15

2-10- پیشینه تحقیق: ...........................................................................................................................................16

2-10-1- پیشینه تحقیق در تحقیقات داخلی:..................................................................................................16

2-10-2- پیشینه تحقیق در تحقیقات خارجی: ...............................................................................................18

فصل سوم: شناخت ویژگیهای طبیعی و انسانی منطقه:..........................................................................21

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه: .................................................................................................22

3-2- خصوصیات هندسی حوضه آبریز: ..............................................................................................................23

3-2-1- اهمیت بررسی شاخص های هندسی: .................................................................................................23

3-2-2- خصوصیات هندسی حوضه آبریز کبگیان: ..........................................................................................24

3-2-2-1- محیط و مساحت حوضه آبریز کبگیان: .........................................................................................24

3-2-2-2- توزیع ارتفاع در حوضه آبریز کبگیان: .............................................................................................25

3-2-2-3- ارتفاع متوسط حوضه آبریز کبگیان: ...............................................................................................27

3-2-2-4- شکل حوضه آبریز کبگیان: ...............................................................................................................28

3-2-2-5- مستطیل معادل حوضه آبریز کبگیان: ...........................................................................................29

3-2-2-6- شیب حوضه آبریز کبگیان: ...............................................................................................................30

3-3- زمین شناسی و ژئومورفولوژی منطقه: .....................................................................................................31

3-4- منابع آب حوضه آبریز کبگیان: ..................................................................................................................33

3-5- خاک شناسی منطقه: ...................................................................................................................................36

3-6- لرزه خیزی منطقه: ........................................................................................................................................36

3-7- پوشش گیاهی منطقه: .................................................................................................................................36

3-7-1- تیپ های مرتعی حوضه کبگیان: .........................................................................................................39

3-8- اقلیم منطقه: ..................................................................................................................................................40

3-8-1- عوامل کنترل کننده اقلیم منطقه: .......................................................................................................40

3-8-2- بررسی عناصر اقلیمی منطقه مورد مطالعه: ........................................................................................41

3-8-2-1- وضعیت بارش درمنطقه مورد مطالعه: ............................................................................................41

3-8-2-2- تحلیل دمای سالانه و ماهانه حوضه: ..............................................................................................45

3-8-2-3- دوره خشکی بر اساس نمودار آمبروترمیک: ..................................................................................47

3-8-2-4- رطوبت نسبی: ......................................................................................................................................47

3-8-2-5- تعداد روزهای یخبندان در منطقه مورد مطالعه: ........................................................................50

3-8-2-6- وضعیت باد در استان و منطقه: .......................................................................................................50

3-9- طبقه بندی اقلیمی حوضه کبگیان: ..........................................................................................................51

3-9-1- طبقه بندی اقلیمی حوضه کبگیان به روش آمبرژه: ........................................................................52

3-9-2- طبقه بندی اقلیمی حوضه کبگیان به روش دمارتن: .......................................................................53

3-10- نگاهی کلی به ویژگیهای انسانی و اقتصادی منطقه مورد مطالعه: ..................................................54

3-10-1- ویژگیهای جمعیتی حوضه: .................................................................................................................54

3-10-2- ویژگیهای اقتصادی منطقه: ................................................................................................................54

فصل چهارم: مواد و روش ها: ...........................................................................................................................56

4-1- داده ها, دوره آماری و ایستگاه های مورد مطالعه: .................................................................................57

4-2- روش های استخراج و تحلیل داده ها:.......................................................................................................58

4-3- روش های مورد استفاده: .............................................................................................................................62

4-3-1- تعیین دوره های تر و خشک با استفاده از میانگین متحرک: ........................................................62

4-3-2- بررسی نوسانات عناصر اقلیمی طی دوره آماری مورد مطالعه: .......................................................63

4-3-2-1- تعیین خشکسالی ها و ترسالی ها با استفاده از شاخص استاندارد بارندگی (SPI): ............63

4-3-3- تعیین و بررسی تغییرات تولید مرتع در سال های مختلف دوره آماری: .....................................63

4-3-4- تعیین رابطه بارش و تولید: ....................................................................................................................64

4-3-4-1- تعیین مؤثرترین زمان بندی بارش بر میزان تولید مرتع: ...........................................................65

4-3-5- تعیین رابطه دما و میزان تولید مرتع: ..................................................................................................65

4-3-6- تعیین رابطه بین خشکسالی و ترسالی با میزان تولید: ....................................................................65

4-3-7- تهیه تقشه و مدل های مورد نیاز با بکارگیری نرم افزار Arc GIS: .............................................66

4-3-7-1- تهیه نقشه های پهنه بندی خشکسالی و ترسالی: .......................................................................67

4-3-7-2- تهیه نقشه هم بارش و هم دما برای محدوه مورد مطالعه: ........................................................67

4-3-7-3- تهیه و پهنه بندی نقشه های وضعیت تولید مراتع با توجه به نوسانات اقلیمی: ...................68

4-4- آزمون فرضیات: .............................................................................................................................................69

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نوسانات بارش و دما و ارتباط آن با میزان تولید مرتع در

منطقه مورد مطالعه: .............................................................................................................................................72

5-1- تعیین دوره های تر و خشک با استفاده از میانگین متحرک: .............................................................73

5-2- تجزیه و تحلیل خشکسالی ها و ترسالی های منطقه مورد مطالعه با شاخص SPI : .....................74

5-3- تجزیه و تحلیل تغییرات زمانی میزان تولید مرتع با استفاده از آزمون های آماری: ..................... 76

5-3-1- تحلیل نتایج حاصل از آزمون ANOVA و LSD تولید علوفه منطقه مطالعاتی: ....................77

5-4- تجزیه و تحلیل رابطه بارش و میزان تولید مرتع در منطقه مطالعاتی: .............................................79

5-5- تجزیه و تحلیل رابطه دما با میزان تولید سالانه مرتع منطقه مطالعاتی: ..........................................82

5-6- بررسی و تحلیل رابطه خشکسالی و ترسالی با میزان تولید مرتع منطقه مطالعاتی: ......................85

5-7- بررسی و تحلیل نقشه های حاصل از مدل های GIS: .......................................................................87

5-7-1- تحلیل نقشه های پهنه بندی خشکسالی و ترسالی حوضه کبگیان: ............................................87

5-7-2- بررسی و تحلیل نقشه های هم بارش حوضه: ....................................................................................89

5-7-3- بررسی و تحلیل نقشه های هم دمای حوضه: ...................................................................................91

5-7-4- بررسی و تحلیل نقشه های وضعیت تولید مرتع حوضه: .................................................................93

فصل ششم: نتیجه گیری و آزمون فرضیات: ..............................................................................................96

5-8- آزمون فرضیات تحقیق: ...............................................................................................................................97

5-9- نتیجه گیری: ..................................................................................................................................................98

پیشنهادات: ..............................................................................................................................................................102

منابع و مأخذ: .........................................................................................................................................................103

پیوست ها: ..............................................................................................................................................................110

فایل (word) بررسی نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی
فهرست جداول

عنوان جدول صفحه

جدول 3-1. تقسیمات سیاسی استان کهگیلویه وبویر احمد در سال 1385: .............................................22

جدول 3-2. توزیع طبقات ارتفاعی و درصد مساحت آن در حوضه کبکیان: ..............................................26

جدول 3-3. وضعیت هیپسومتریک حوضه کبگیان: .........................................................................................27

جدول 3-4. توزیع شیب در حوضه آبریز کبگیان: ............................................................................................30

جدول 3-5. موقعیت, دبی, نوع استفاده و کیفیت بعضی از چشمه های مهم حوضه: ..............................35

جدول 3-6. وضعیت و مساحت مراتع استان به تفکیک شهرستان (1387): .............................................37

جدول 3-7. توزیع ارتفاعی و درصد مساحت تیپ های مرتعی حوضه: ........................................................39

جدول 3-8. میانگین مقدار بارش سالانه ایستگاهای حوضه: .........................................................................42

جدول 3-9. میانگین مقدار بارش ماهانه ایستگاهای حوضه: ..........................................................................43

جدول 3-10. میانگین, حداقل و حداکثر دمای سالانه و ماهانه حوضه (1386-1371): ........................46

جدول 3-11. میانگین فصلی درجه حرارت حوضه کبگیان: ..........................................................................46

جدول 3-12. میانگین ماهانه پارامترهای رطوبت نسبی هوا بر حسب درصد در ایستگاه یاسوج: ..........48

جدول 3-13. میانگین فصلی رطوبت نسبی هوا بر حسب درصد در ایستگاه یاسوج: ...............................49

جدول 3-14. میانگین تعداد روزهای یخبندان ماهانه در حوضه کبگیان: ..................................................50

جدول 3-15. آستانه اقلیم های مشخص شده دمارتن: ...................................................................................53

جدول 4-1. مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه: ............................................................................................57

جدول 4-2. توصیف کیفی خشکسالی و ترسالی بر اساس شاخص SPI: ....................................................60

جدول 4-3. نمرات Z ایستگاههای منطقه مطالعاتی برای سالهای منتخب آماری 1372 و

1380: ........................................................................................................................................................................62

جدول 4-4. رتبه بندی نمرات Z: .......................................................................................................................66

جدول 4-5. اطلاعات بارش ایستگاههای مطالعاتی حوضه کبگیان: ..............................................................67

جدول 4-6. اطلاعات دمایی ایستگاههای تبخیر سنجی منطقه مطالعاتی بر حسب درجه

سلسیوس: ...................................................................................................................................................................68

جدول 4-7. نتایج حاصل از آزمون T-Test زوجی بارش و میزان تولید مرتع منطقه مطالعاتی: ...........69

جدول 4-8. نتایج حاصل از آزمون T-Test زوجی پارامترهای دما و میزان تولید مرتع منطقه

مطالعاتی: ....................................................................................................................................................................70

جدول 4-9. نتایج حاصل از آزمون ( One Sample T-Test) منطقه مطالعاتی: ....................................71

جدول 5-1. نتایج محاسبه شاخص خشکسالی (SPI) حوضه کبگیان طی دوره آماری 21 ساله

(1386-1366) :.......................................................................................................................................................74

جدول 5-2. متوسط میزان تولید علوفه منطقه مورد مطالعه (1386-1371): ..........................................76

جدول 5-3. نتایج حاصل از آزمون ANOVA (1) تولید علوفه منطقه مورد مطالعه:................................77

جدول 5-4. نتایج حاصل از آزمون ANOVA (2) تولید علوفه منطقه مورد مطالعه: ...............................78

جدول 5-5. نتایج رگرسیون خطی بین زمان بندی های بارش و میزان تولید مراتع منطقه

مطالعاتی: ..................................................................................................................................................................79

جدول 5-6. نتایج حاصل از رگرسیون خطی ساده بین بعضی از زمان بندی های دما و میزان

تولید مرتع حوضه کبگیان: ...................................................................................................................................83

جدول 5-7. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره دما و میزان تولید مرتع حوضه کبگیان: .................84

جدول 5-8. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن بین نمرات Z با میزان تولید مرتع حوضه: .................85

جدول 5-9. نتایج حاصل از رگرسیون خطی ساده بین دما و نمرات Z حوضه کبگیان: .........................86

جدول 5-10. نمرات z ایستگاه های حوضه کبگیان برای سالهای برگزیده آماری 1372 و

1380: .........................................................................................................................................................................87

جدول 5-11. اطلاعات بارش ایستگاههای حوضه کبگیان در سالهای نماینده ترسالی و خشکسالی

و دوره آماری (1386-1371): .............................................................................................................................89

جدول 5-12. اطلاعات دمایی ایستگاههای منطقه در سالهای نماینده ترسالی و خشکسالی و

دوره (1386-1371):................................................................................................................................................92

فایل (word) بررسی نوسانات عناصر اقلیمی بر تغییرات زیست محیطی
فهرست اشکال

عنوان شکل صفحه

شکل 3-1. موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد: .............................23

شکل 3-2. نقشه توپوگرافی حوضه کبگیان: ......................................................................................................26

شکل 2-3. نمودار آلتی متری حوضه کبگیان: ..................................................................................................26

شکل 3-4. منحنی هیپسومتریک حوضه: ...........................................................................................................28

شکل 3-5. نقشه شیب حوضه بر حسب درصد: ................................................................................................31

شکل 3-6. نقشه جهت شیب حوضه: ...................................................................................................................31

شکل 3-7. متوسط بارش سالانه ایستگاههای حوضه: .....................................................................................42

شکل 3-8. نمودار میانگین و درصد بارش ماهانه حوضه کبگیان (1386-1371): ...................................44

شکل 3-9. نمودار توزیع درصدی بارش فصلی حوضه کبگیان (1386-1371):.........................................44

شکل 3-10. نمودار میانگین بارش سالانه حوضه: ............................................................................................45

شکل 3-11. نمودار میانگین, حداکثر و حداقل درجه حرارت ماهانه حوضه کبگیان

(1386-1371): ........................................................................................................................................................46

شکل 3-12. منحنی آمبروترمیک حوضه کبگیان طی دوره آماری (1386-1371): ...............................47

شکل 3-13. وضعیت رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک یاسوج طی دوره (1386-1371): ...................49

شکل 3-14. توزیع فصلی رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک یاسوج بر حسب درصد طی دوره

(1386-1371): ......................................................................................................................................................49

شکل 3-15. گلباد سالانه ایستگاه سینوپتیک یاسوج طی دوره آماری (1385-1361): .........................51

شکل 3-16. آستانه اقلیم های مشخص شده آمبرژه و برآورد اقلیم حوضه کبگیان: ................................52

شکل 4-1. پراکنش ایستگاههای مورد مطالعه در منطقه مطالعاتی: ............................................................58

شکل 5-1. نمودار میانگین متحرک سه ساله و پنج ساله حوضه کبگیان (1386-1371): ....................73

شکل 5-2. نمودار نمراتحوضه کبگیان طی دوره آماری (1386- 1366): ..........................................75

شکل 5-3. نمودار تغییرات میزان تولید علوفه مراتع حوضه کبگیان (1386-1371): ............................77

شکل 5-4. نمودار روند تغییرات میزان تولید علوفه مراتع با نوسانات بارش منطقه مطالعاتی: ...............81

شکل 5-5. نمودار روند تغییرات میزان تولید با نوسانات میانگین دمای سالانه حوضه کبگیان: ............84

شکل 5-6. پهنه بندی خشکسالی سال 1372: .................................................................................................88

شکل 5-7. پهنه بندی ترسالی سال 1380: .......................................................................................................88

شکل 5-8. نقشه هم بارش سال 1372: .............................................................................................................90

شکل 5-9. نقشه هم بارش سال 1380: ............................................................................................................90

شکل 5-10. نقشه هم بارش دوره آماری 1386-1371: ................................................................................90

شکل 5-11. نقشه هم دمای سال 1380: ..........................................................................................................92

شکل 5-12. نقشه همدمای سال 137: ..............................................................................................................92

شکل 5-13. نقشه هم دمای دوره آماری 1386-1371: ................................................................................92

شکل 5-14. نقشه پهنه بندی وضعیت تولید مرتع سال 1372: ...................................................................94

شکل 5-15. نقشه پهنه بندی وضعیت تولید مرتع سال 1380: ...................................................................94لینک کمکی