فایل (word) تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده:

محله به عنوان کوچکترین فضای شهری, سلول حیات شهری و عنصری پویا در حکمروایی شایسته شهری مد نظر است. تقسیمات و مرزبندی محله های شهری از دوره اسلامی تا دوره جدید دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی در گذشته بر اساس شاخصهای اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است اما در دوره معاصر اصول فرهنگ بومی _ اسلامی و درون گرایی محله های شهری کم رنگ شده با احداث خیابانهای متقاطع و وسیع همچنین جابجایی گسترده جمعیتی با ایجاد مشاغل جدید باعث از هم گسیختگی ساختار بازار و محلات قدیمی, گسست اجتماعی محلات سنتی و افزایش تراکم در بعضی از محلات گردید. محله بندی در دوره معاصر بر اساس شاخصهای کالبدی, سیاسی و اقتصادی مانند تصمیمات اداری _ سیاسی, ساخت و سازهای جدید و فعالیت های عمرانی به ویژه احداث شبکه های جدید ارتباطی صورت گفته که کاهش حس تعلق و هویت اجتماعی محلات را به دنبال داشته است.

منطقه 1 شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و محله های جدید شهری است, با توجه به شرایط پیش آمده, ناشی از مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی , تفکیک فضایی درون محله, درهم ریختگی کاربری ها و محدودیتها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است.

در این پایان نامه, از روش پژوهشی مبتنی بر رویکرد سیستمی استفاده شده است از اینرو در ارتباط با وضع گذشته و موجود با توصیف عناصر و عوامل اصلی در مرزبندی محله های شهری به تحلیل آثار حاصله پرداخته شده, از روش تحلیلی آزمون t تک گروهی, آزمون فریدمن همچنین توجه نظرات کارشناسی (روش دلفی) استفاده گردید. نتیجه حاصل از این پژوهش پس از مطالعه و بررسی روند تغییرات تقسیمات محله ای در منطقه 1 شهرداری تهران خصوصا در دو محله ی درکه و قیطریه, به صورت مدل ایجاد زیر محلات با رعایت انسجام اجتماعی و فرهنگی پیشنهاد گردید. تلفیق شاخصهای اجتماعی, فرهنگی با شاخصهای سیاسی, اداری, کالبدی و اقتصادی که کارایی بیشتری در مرزبندی محلات به همراه خواهد داشت. بعنوان راهکار نهایی پژوهش ارائه شد در نتیجه شاخصهای مذکور با در نظر گرفتن شرایط بومی, تاکید بر عناصر طبیعی محلات( رود دره و کوه), ویژگی های مشترک فرهنگی ساکنان, ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محلات, منافع مشترک مادی و معنوی با توجه به نشانه های هویت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعیین حدود محله حائز اهمیت است.

واژگان کلیدی: مدیریت شهری, توسعه پایدار شهری, مدیریت محله ای, برنامه ریزی محله محور , محله, تقسیمات محله ای (محله بندی), منطقه یک شهرداری تهران.

فایل (word) تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران
فهرست مطالب:

چکیده ....................................................................................................................................................... 1

فصل 1. کلیات تحقیق ........................................................................................................................ 1

1_1 بیان مسئله ....................................................................................................................................... 2

2_1 سؤالات تحقیق ............................................................................................................................... 3

3_1 فرضیات تحقیق ............................................................................................................................ 3

4_1 اهداف تحقیق .................................................................................................................................. 3

5_1 جنبه جدید بودن تحقیق .............................................................................................................. 4

6_1 روش شناسی تحقیق ..................................................................................................................... 4

7_1 جامعه آماری و حجم نمونه............................................................................................................ 5

8_1 موانع و محدودیت .......................................................................................................................... 5 9_1 روش تحلیل اطلاعات و داده ها ................................................................................................... 5

10_1 پیشینه تحقیق .............................................................................................................................. 5

1-10-1 پایان نامه ها .............................................................................................................................. 5

2-10-1 گزارش های حاصل از طرح های پژوهشی ......................................................................... 9

11-1 نتیجه گیری ................................................................................................................................ 11

11_1 واژگان کلیدی ............................................................................................................................ 12

فصل 2. مبانی نظری تحقیق ............................................................................................................ 13

1-2 مفاهیم ........................................................................................................................................... 14

1-1-2 توسعه پایدار شهری ............................................................................................................... 14

2-1-2 مدیریت شهری ........................................................................................................................ 14

3-1-2 محله .......................................................................................................................................... 16

4-1-2 مدیریت محلی ......................................................................................................................... 18

5-1-2 برنامه ریزی محله محور ........................................................................................................ 20

6-1-2 تقسیمات محله ای (محله بندی) ........................................................................................ 22

2-2 مکاتب .......................................................................................................................................... 23

1-2-2 مکتب ساختارگرایی ............................................................................................................... 23

3-2 رویکردها ..................................................................................................................................... 26

1-3-2 رویکرد توسعه پایدار شهری ................................................................................................. 26

1-1-3-2 حکمروایی خوب شهری ................................................................................................... 30

2-1-3-2 مشارکت .............................................................................................................................. 34

3-1-3-2 توسعه اجتماعات محله ای .............................................................................................. 37

2-3-2 رویکرد مدیریت یکپارچه شهری ......................................................................................... 39

3-3-2 رویکرد های نوین به محله .................................................................................................... 41

3-2 نظریه ها ...................................................................................................................................... 43

1-3-2 تئوری نو شهرگرایی ............................................................................................................... 43

4-2 مدل ها .......................................................................................................................................... 46

1-4-2 مدل های ساخت شهر .......................................................................................................... 46

2-4-2 مدل شهرهای سالم ................................................................................................................ 50

6_2 تجارب ............................................................................................................................................ 55

1-6-2 مدل اندازه ی محله در غرب .................................................................................................. 55

1-6-2 مدل اندازه ی محله در ایران .................................................................................................. 57

7_2 نتایج مبانی نظری .................................................................................................................... 57

فصل 3. تحلیل تطبیقی محله های شهری قدیم و جدید با توجه به مطالعات میدانی..... .................................................................................................................................................................... 63

1-3 مفهوم محله و شاخصهای تقسیم بندی آنها در ادوار مختلف ............................................. 64

1-1-3 دوران باستان .......................................................................................................................... 65

2-1-3 دوران اسلامی ......................................................................................................................... 66

3-1-3 دوران قاجاریه ......................................................................................................................... 69

4-1-3 دوران پهلوی اول ................................................................................................................... 70

5-1-3 دوران پهلوی دوم .................................................................................................................. 71

6-1-3 دوران پس از انقلاب اسلامی ............................................................................................. 72

7-1-3 دوران معاصر ........................................................................................................................... 73

جدول جمع بندی ................................................................................................................................. 75

2-3 ضرورت بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای ................................................................... 80

3-3 اهداف تقسیمات محله ای ........................................................................................................ 81

4-3 مزایای تقسیمات محله ای ........................................................................................................ 82

5-3 مشکلات تقسیمات محله ای .................................................................................................... 83

6-3 اسناد بالادست و قوانین مربوطه .............................................................................................. 85

1-6-3 قوانین و اسناد بالادست در سطح ملی ............................................................................... 86

1-1-6-3 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی ...................86

2-1-6-3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (1388_1384) ..............................86

3-1-6-3 برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (1394_1390) ...............................87

4-1-6-3 قوانین تقسیمات کشوری.....................................................................................................88

2-6-3 قوانین و اسناد بالادست در سطح منطقه و شهر ............................................................. 90

1-2-6-3 گزارش سالیانه شهرداری تهران..........................................................................................90

2-2-6-3 طرح جامع شهر تهران ........................................................................................................90

3-2-6-3 سند راهبردی_ ساختاری توسعه و عمران شهر تهران ...............................................91

4-2-6-3 اسناد "الگوی توسعه مناطق و طرح تفصیلی مناطق 22 گانه تهران .......................92

5-2-6-3 طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران ..................................................................................92

6-2-6-3 قوانین شهرداری ...................................................................................................................93

7-3 نقش شوراها وشورایاری ها در تقسیمات محله ای ............................................................. 95

8-3 شاخصهای تقسیمات محله ای ................................................................................................ 97

1_8_3 شاخصهای تقسیمات محله ای در گذشته ....................................................................... 97

2_8_3 شاخصهای تقسیمات محله ای دوره معاصر ..................................................................... 98

9_3 نتایج مقایسه موارد تاثیر گذار بر تقسیم بندی محلات در گذشته و حال ...................... 99

10_3 ترسیم خطوط و تحدید حدود محلات ............................................................................. 100

فصل4. تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات ........................................................................... 103

1-4 شهر تهران ................................................................................................................................... 103

1-1-4 معرفی شهر تهران .................................................................................................................. 103

2-1-4 بررسی تقسیمات شهری در تهران .................................................................................... 104

2-4 معرفی منطقه 1 شهر تهران .................................................................................................... 109

1-2-4 موقعیت جغرافیایی منطقه 1 شهر تهران ........................................................................ 110

2-2-4 بررسی عوامل طبیعی موثر در مرزبندی محله های منطقه 1 شهر تهران ..................... .................................................................................................................................................................. 111

3-2-4 ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی منطقه 1 شهر تهران .......................................................111

4-2-4 ویژگیهای جمعیتی و اقتصادی منطقه 1 شهر تهران ................................................... 112

5-2-4 بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای در منطقه 1 شهر تهران ................................ 115

3-4 محلات مورد بررسی .................................................................................................................. 119

1-3-4 معرفی محلات مورد بررسی منطقه 1 شهر تهران ........................................................ 119

1-1-3-4 درکه.................................................................................................................................... 119

2-1-3-4 قیطریه ............................................................................................................................... 126

2-3-4 بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای در محلات مورد نظر منطقه 1 تهران ......... 130

1-2-3-4 درکه ............................................................................................................................... 130

2-2-3-4 قیطریه ............................................................................................................................... 133

3-3-4 تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات ..................................................................................... 136

1-3-3-4 تحلیل های توصیفی منطقه یک شهر تهران .............................................................. 136

2-3-3-4 تحلیل های توصیفی و کیفی محلات مورد نظر ........................................................ 148

3-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش ......................................................................... 187

4-3-4 مقایسه کلی محلات قیطریه, درکه و کوهسار ................................................................ 201

نتیجه گیری ........................................................................................................................................... 203

فصل5. ارائه الگو و شاخص های مناسب تقسیم بندی محلات ...................................... 206

1-5 نتیجه گیری ................................................................................................................................. 207

2-5 نتایج آزمون فرضیات ................................................................................................................ 216

3-5 مدل پیشنهادی و راهکارها .................................................................................................... 231

1-3-5 راهکارها ................................................................................................................................. 231

2-3-5 شاخصهای استخراجی جهت مرزبندی محلات ............................................................. 233

3-3-5 مدل استفاده از شاخصهای استخراجی در مرزبندی محلات مورد نظر ..................... 235

1-3-3-5 درکه و کوهسار .............................................................................................................. 235

2-3-3-5 قیطریه ............................................................................................................................. 236

پیشنهادی برای مطالعات آتی ......................................................................................................... 237

منابع و ماخذ ....................................................................................................................................... 239

منابع فارسی ....................................................................................................................................... 240

منابع لاتین ........................................................................................................................................... 255

سایتها ................................................................................................................................................. 257

پیوست ها ........................................................................................................................................... 259

فایل (word) تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران
فهرست جداول:

جدول شماره 1: نتیجه گیری رویکرد توسعه پایدار شهری............................................................ 30

جدول شماره 2: نتیجه گیری نظریه حکمروایی خوب شهری ...................................................... 33

جدول شماره 3: نتیجه گیری مدل شهر سالم................................................................................... 54

جدول شماره 4: جدول کاربردی مبانی نظری ................................................................................ 57

جدول شماره 5 : تحول محله های شهری از دوران باستان تاکنون ........................................... 75

جدول شماره 6: مقایسه موارد تاثیر گذار بر تقسیم بندی محلات در گذشته و حال............ 99

جدول شماره 7: تغییرات جمعیت و تقسیمات شهری تهران در دوره های مختلف ............ 107

جدول شماره 8: خلاصه اطلاعات جمعیتی منطقه یک .............................................................. 112

جدول شماره 9: مقایسه جمعیت و مساحت دو محله درکه و قیطریه در منطقه یک ......... 112

جدول شماره 10: شاخصهای اقتصادی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران در سال 1375).................................................................................................................................................... 113

جدول شماره 11: نواحی و محلات منطقه یک شهرداری تهران................................................ 117

جدول 12 توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه به گزینه های سوال اول........................ 136

جدول 13 توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه به گزینه های سوال دوم ...................... 137

جدول 14 توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه به گزینه های سوال سوم ........................138

جدول 15 توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه به گزینه های سوال چهارم ................... 139

جدول 16 توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه به گزینه های سوال پنجم ................... 140

جدول 17 توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه به گزینه های سوال ششم ..................... 141

جدول 18 توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه به گزینه های سوال هفتم .................... 142

جدول 19 توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه به گزینه های سوال هشتم .................. 143

جدول 20 توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه به گزینه های سوال نهم ....................... 144

جدول 21 توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه به گزینه های سوال دهم ..................... 145

جدول 21 توزیع فراوانی و درصد پاسخ افراد نمونه به گزینه های سوال یازدهم .................. 146

جدول شماره 22 شاخص های آمار توصیفی عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران از نظر ساکنین محله ..................................................................................... 188

جدول شماره 23. آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران............................................ 188

جدول شماره 24. اولویت بندی عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران (شاخص های مطلوب) ................................................................................................... 189

جدول شماره 25 شاخص های آمار توصیفی عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران از نظر مسولین ............................................................................................... 190

جدول شماره 26. آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران ........................................... 191

جدول شماره 27. اولویت بندی عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران(شاخص های مطلوب) ........................................................................................................... 192

جدول شماره 28 شاخص های آمار توصیفی مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله های شهری از نظر فرآیندی ........................................................................................................................ 193

جدول شماره 29 آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله های شهری از نظر فرآیندی ....................................... 194

جدول شماره 30. اولویت بندی مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله های شهری از نظر فرآیندی ................................................................................................................................................. 194

جدول شماره 31. شاخص های آمار توصیفی مهمترین مهمترین مشکل مرزها و تقسیمات محله ای در وضع موجود از نظر محتوایی طرح ............................................................................. 195

جدول شماره 32. آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهمترین مشکل مرزها و تقسیمات محله ای در وضع موجود از نظر محتوایی طرح ............ 195

جدول شماره 33. اولویت بندی مهمترین مشکل مرزها و تقسیمات محله ای در وضع موجود از نظر محتوایی طرح ........................................................................................................................... 196

جدول شماره 34. شاخص های آمار توصیفی مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در وضع موجود از نظر حقوقی و قانونی طرح ..................................................................................... 197

جدول شماره 35. آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در وضع موجود از نظر حقوقی و قانونی طرح ... 197

جدول شماره 36. اولویت بندی مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در وضع موجود از نظر حقوقی و قانونی طرح .................................................................................................................. 198

جدول شماره 37. شاخص های آمار توصیفی مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در وضع موجود از نظر مالی و اعتباری طرح ...................................................................................... 199

جدول شماره 38. آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در وضع موجود از نظر مالی و اعتباری طرح 199

جدول شماره 39 . اولویت بندی مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در وضع موجود از نظر مالی و اعتباری طرح .................................................................................................................. 199

جدول شماره 40. شاخص های آمار توصیفی مهمترین مشکل مرزبندی جدید در ارتباط با گروه های هدف .................................................................................................................................... 200

جدول شماره 41. آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهمترین مشکل مرزبندی جدید در ارتباط با گروه های هدف ................................................. 200

جدول شماره 42. اولویت بندی مهمترین مشکل مرزبندی جدید در ارتباط با گروه های هدف .................................................................................................................................................................. 201

جدول شماره 43. مقایسه کلی محلات قیطریه, درکه و کوهسار ............................................. 201

جدول شماره44 : استخراج شاخصهای تقسیمات محله ای ....................................................... 215

فایل (word) تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران
فهرست نمودارها:

نمودار1. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال اول ............................................................... 137

نمودار2. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال دوم .............................................................. 138

نمودار3. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال سوم ............................................................. 139

نمودار4. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال چهارم ..........................................................140

نمودار5. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال پنجم ........................................................... 141

نمودار6. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال ششم ........................................................... 142

نمودار7. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال هفتم ........................................................... 143

نمودار8. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال هشتم .......................................................... 144

نمودار9. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال نهم .............................................................. 145

نمودار10. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال دهم ........................................................ 146

نمودار11. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال یازدهم .................................................... 147

نمودار12. رادار چارت مقایسه توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به عناصر موثر در تعیین قلمرو یک محله مناسب (وضعیت مطلوب) ................................................................................................ 147

نمودار13 . مقایسه توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به عناصر موثر در تعیین قلمرو یک محله مناسب (وضعیت موجود) .................................................................................................................... 148

نمودار شماره 14. عناصر تعیین قلمرو یک محله مناسب (وضعیت مطلوب) در محله درکه 153

نمودار شماره 15. عناصر تعیین قلمرو یک محله مناسب (وضعیت مطلوب) در محله قیطریه ....................................................................................................................................................................154

نمودار شماره 16. عناصر تعیین قلمرو یک محله مناسب (وضعیت مطلوب) در محله کوهسار ....................................................................................................................................................................155

نمودار شماره 17: میزان انطباق مرز جدید بر مرز قدیمی درکه ............................................... 157

نمودار شماره 18: میزان انطباق مرز جدید بر مرز قدیمی قیطریه............................................ 157

نمودار شماره 19: میزان انطباق مرز جدید بر مرز قدیمی کوهسار .......................................... 158

نمودار شماره 20. میزان تاثیر عوامل طبیعی در مرزبندی محله درکه ................................... 159

نمودار شماره 21. میزان تاثیر عوامل طبیعی در مرزبندی محله قیطریه ................................ 161

نمودار شماره 22. میزان تاثیر عوامل طبیعی در مرزبندی محله کوهسار................................ 162

نمودار شماره 23. مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله های شهری از نظر فرآیندی محله درکه ........................................................................................................................................................ 160

نمودار شماره 24. مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله های شهری از نظر فرآیندی محله قیطریه .................................................................................................................................................... 161

نمودار شماره 25. مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله های شهری از نظر فرآیندی محله کوهسار ................................................................................................................................................... 161

نمودار شماره 26. مهمترین مشکل مرزها و تقسیمات محله ای در وضع موجود از نظر محتوایی طرح در محله درکه ............................................................................................................................. 162

نمودار شماره 27. مهمترین مشکل مرزها و تقسیمات محله ای در وضع موجود از نظر محتوایی طرح در محله قیطریه ........................................................................................................................ 163

نمودار شماره 28. مهمترین مشکل مرزها و تقسیمات محله ای در وضع موجود از نظر محتوایی طرح در محله کوهسار ........................................................................................................................ 164

نمودار شماره 29. مهمترین مشکل حقوقی و قانونی محله درکه ............................................. 165

نمودار شماره30 . مهمترین مشکل حقوقی و قانونی محله قیطریه .......................................... 166

نمودار شماره31 . مهمترین مشکل حقوقی و قانونی محله کوهسار ......................................... 167

نمودار شماره32 . مهمترین مشکل مالی و اعتباری در مرزبندی جدید محله درکه ............ 168

نمودار شماره33 . مهمترین مشکل مالی و اعتباری در مرزبندی جدید محله قیطریه ........ 169

نمودار شماره34 . مهمترین مشکل مالی و اعتباری در مرزبندی جدید محله کوهسار ....... 170

نمودار شماره 35. مهمترین مشکل در مرزبندی جدید در ارتباط با گروه های هدف جدید در محله درکه ............................................................................................................................................. 170

نمودار شماره 36. مهمترین مشکل در مرزبندی جدید در ارتباط با گروه های هدف جدید در محله قیطریه ......................................................................................................................................... 171

نمودار شماره 37. مهمترین مشکل در مرزبندی جدید در ارتباط با گروه های هدف جدید در محله کوهسار ........................................................................................................................................ 172

نمودار شماره 38. میزان کاهش قیمت از مرکز به سمت مرز محله درکه .............................. 175

نمودار شماره 39. میزان کاهش قیمت از مرکز به سمت مرز محله قیطریه ............................176

نمودار شماره 40. میزان کاهش قیمت از مرکز به سمت مرز محله کوهسار ...........................176

نمودار شماره 41. میزان تاثیر عوامل اجتماعی در مرزبندی محله درکه ..................................179

نمودار شماره 42. میزان تاثیر عوامل اجتماعی در مرزبندی محله قیطریه ............................ 179

نمودار شماره 43. میزان تاثیر عوامل اجتماعی در مرزبندی محله کوهسار ........................... 180

نمودار شماره 44. نوع عملکرد شورایاری محله درکه ................................................................ 182

نمودار شماره 45. نوع عملکرد شورایاری محله قیطریه.............................................................. 182

نمودار شماره 46. نوع عملکرد شورایاری محله کوهسار ............................................................. 182

نمودار شماره 47. میزان تاثیر عوامل سیاسی در مرزبندی محله درکه ................................... 186

نمودار شماره 48. میزان تاثیر عوامل سیاسی در مرزبندی محله قیطریه ............................... 186

نمودار شماره 49. میزان تاثیر عوامل سیاسی در مرزبندی محله کوهسار .............................. 186

نمودار شماره 50. رادار چارت مقایسه رتبه های عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران از نظر ساکنین محله ها و مسولین ............................................... 193

فایل (word) تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران
فهرست نقشه ها:

نقشه شماره 1 : موقعیت منطقه یک شهر تهران .........................................................................109

نقشه شماره 2 : تقسیمات داخلی منطقه 1 شهر تهران در سال 1375 (مرز نواحی و محلات ) ....................................................................................................................................................................114

نقشه شماره 3: نقشه تقسیمات داخلی منطقه 1 شهر تهران در سال 1392 (مرز نواحی و محلات ) ............................................................................................................................................... 115

نقشه شماره 4 : نقشه راه های و تقسیمات داخلی منطقه 1 شهر تهران ................................ 116

نقشه شماره 5 : موقعیت درکه در منطقه 1 و 2 شهر تهران ..................................................... 119

نقشه شماره 6: محدوده محله درکه در منطقه 1 و 2 ................................................................. 121

نقشه شماره 7 : نقشه راه های اصلی در ارتباط محله درکه با مرز محله ............................... 121

نقشه شماره 8 : موقعیت محله قیطریه در منطقه 1 ................................................................... 126

نقشه شماره 9 : نقشه مرز و محدوده محله درکه در سال 1365 ......................................... 130

نقشه شماره 10 : نقشه مرز و محدوده محله درکه در سال 1375.......................................... 131

نقشه شماره 11 : نقشه مرز و محدوده محله درکه در سال 1392......................................... 132

نقشه شماره 12 : نقشه مرز و محدوده محله قیطریه در سال1365 ..................................... 133

نقشه شماره 13 : نقشه مرز و راه های محله قیطریه در سال 1365....................................... 133

نقشه شماره 14: نقشه مرز و محدوده محله قیطریه در سال 1392 ..................................... 134

فایل (word) تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران
فهرست تصاویر:

تصویر شماره 1: تصویر google earth محله درکه و کوهسار.............................................. 121

تصویر شماره 2 : تصویر google earth محله قیطریه .......................................................... 126

تصویر شماره 3: تصویر زیر محله های پیشنهادی محله درکه .................................................. 236

تصویر شماره 4: تصویر زیر محله های پیشنهادی محله قیطریه................................................ 237لینک کمکی