فایل (word) بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده:

از دهه 1990 رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشیده و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری, حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد. رویکرد به اکوتوریسم, به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت, امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است .علّت این توجه نه فقط به خاطر گردشگری و لذّت بردن از آن بوده, بلکه به عنوان یک وسیله ی حفاظت محیط و توسعه ی اقتصادی نیز محسوب شده است.در این دیدگاه اکوتوریسم در وهله نخست ناظر بر ملاحظات زیست محیطی و مفهوم توسعه پایدار است ودر آن طبیعت گردی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. فعالیتهای اکوتوریستی درجامعه میزبان منجر به آثار مثبت و منفی زیست محیطی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی می شود . گردشگری پیش از آنکه یک فعالیت اقتصادی باشد,گویای یک ارتباط فرهنگی متشکل از عناصر: گردشگر, جامعه میزبان یا مواجهه شوندگان و بستر می باشد. گردشگری و اکوتوریسم به صورت چشمگیری به حسن نیت جامعه ی میزبان بستگی دارد و حمایت آن در توسعه وعملکرد موفقیت آمیز گردشگری و اکوتوریسم ,امری ضروری محسوب می شود. یکی از قدیمی ترین موضوعات جغرافیا در ارتباط باروابط انسان درمحیط, درک واکنش بشر نسبت به تغییرات محیط است. در همه فرهنگ ها ,ادراکات محیطی ,در تصمیم گیریهای شخصی ,نقش اساسی دارد. استان مازندران با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی در بخش طبیعت گردی جز استانهای برتر کشور محسوب می گردد. با توجه به ویژگی های جغرافیایی و طبیعت گردی شهرستان میاندرود, این پژوهش, با هدف تحلیل ادراک و تصورات جوانان از اکوتوریسم انجام شد. مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندروددر استان مازندران می باشد که بر اساس فرمول کوکران 275 نفر به صورت تصادفی در رشته های مختلف انتخاب شدند .در این پژوهش با روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه از دانش آموزان نظر خواهی شد.بااستفاده از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی وبا نرم افزار آماریspss ,تحلیل فرضیه های پژوهش انجام شد. نتایج آزمون های آماره استنباطی, حاکی از وجودرابطه ی معنادار بین محیط های شخصی و پدیداری در ادراک جوانان از اکوتوریسم است.همچنین تاثیر محیط پدیداری در ادراک جوانان از اکوتوریسم را هم نشان می دهد .

کلید واژه:

گردشگری, اکوتوریسم, ادراک محیطی, جوانان, شهرستان میاندورد


فایل (word) بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده:.. ‌ب

مقدمه.. 1

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله.. 5

1-2-اهداف پژوهش.. 7

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش.. 7

1-4-سؤال‏های پژوهش‏:.. 8

1-5 -فرضیه های پژوهش:.. 8

1-6- پیشینه پژوهش.. 9

1-6-1-پژوهش های خارجی.. 9

1-6-2-پژوهش های داخلی.. 11

1-7مشکلات ومحدویت های پژوهش.. 12

1-8-نتیجه.. 12

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری

مقدمه.. 14

2 -1-ادبیات پژوهش.. 16

2-1-1-پیشینه وتعاریف اکوتوریسم .. 16

2-2-تعریف گردشگر و اکو توریست.. 23

2-2-1-طبیعت گردهای تنها:.. 24

2-2-2-طبیعت گردهای شرکت کننده در تور :.. 24

2-2-3-گروه های مدرسه ای یا علمی :.. 24

2-3-گونه های اکوتوریسم.. 25

2-4- اثرات گردشگری و اکوتوریسم.. 27

2-4- 1-پیامد های زیست محیطی.. 27

2-4-2-اثرات اقتصادی.. 28

2-4-3-اثرات اجتماعی و فرهنگی.. 29

2-5 - مبانی نظری پژوهش.. 30

2-5-1-مفهوم ادراک.. 31

2-5-1-1-ادراک در فرهنگ فارسی.. 31

2-5-1-2-تعاریف ادراک و شناخت.. 31

2-5-1-3-رویکرد های ادراک و شناخت.. 33

2-5-2-عوامل موثر در ادراک.. 33

2-5-2-1-نقش عوامل فرهنگی در ادراک.. 34

2-5-2-2-نقش تفاوتهای فردی در ادراک.. 35

2-6 -ادراک محیطی.. 36

2-6-1-عوامل موثر در ادراک محیط.. 36

2-6-2-نظریه های ادرک محیط :.. 37

2-6-2-1-کنش گرایان احتمالاتی (برو نسویک ).. 37

2-6-2-2-نظریه ی ویژگی جلب کننده (برلاین ).. 37

2-6-2-3-نظریه بوم شناختی بروفنبرنر .. 37

2-6-2-4 -نظریه روانشناسی بوم شناختی گیبسون :.. 38

2-6-2-5-مکتب گشتالت.. 38

2-6-2-6-نظریه جغرافیدانان رفتاری.. 38

2-7-مدل تحلیلی پژوهش.. 41

2-8-نتیجه:.. 42

فصل سوم: روش شناسایی و معرفی عرصه پژوهش

مقدمه.. 44

3-1-روش شناسی.. 44

3–1-1-روش تحقیق.. 44

3-1-2-تکنیک گرد آوری داده ها.. 44

3-1-3-جامعه آماری.. 44

3-1-4- حجم نمونه.. 45

3- 1-5-روش نمونه گیری.. 45

3-1-6-پایایی و اعتبار پرسشنامه.. 45

3-1-7-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 46

3-2 -تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها.. 47

3-2-1-مفهوم نظری ادراک زیستی.. 47

3-2-2-مفهوم عملیاتی ادراک زیستی:.. 47

3-2-3-مفهوم نظری ادراک اقتصادی.. 47

3-2-4 -مفهوم عملی ادراک اقتصادی.. 47

3-2-5 -مفهوم نظری ادراک فرهنگی و اجتماعی.. 48

3-2-6-مفهوم عملیاتی ادراک اجتماعی و فرهنگی.. 48

3-2-7-ادراک اکوتوریسم.. 49

3-3-معرفی عرصه پژوهش.. 49

3-3- 1-موقعیت جغرافیایی ,ویژگی های طبیعی و انسانی مورد مطالعه.. 49

3-3-2- ویژگی های جمعیتی.. 52

3-3-3وضعیت اشتغال.. 53

3-4-ظرفیت های گردشگری و اکوتوریسم شهرستان میاندرود.. 54

3-4-1-پناهگاه حیات وحش دشت ناز.. 54

3-4-2 - ساحل گهر باران.. 55

3-4-3-مناطق ییلاقی و جنگلی.. 58

3-4-3-1-کوهدشت غربی (محدوده جنگل روستای دارابکلا) :.. 58

3-4-3-2-کوهدشت شرقی (محدوده ی روستای جامخانه و اسرم).. 59

3-4-4-ظرفیت های فرهنگی اجتماعی.. 60

3-5-تسهیلات رفاهی و اقامتی و حمل ونقل.. 60

3-6-ظرفیت های اکوتوریسم شهرستان میاندرود به عنوان یک سیستم.. 61

3-7-خلاصه ونتیجه گیری.. 62

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه.. 64

4–1- بخش اول: سیمای نمونه آماری, ویژگی های جمعیت شناختی.. 64

4-1-1-جنسیت.. 64

4-1-2 -سواد سرپرست خانوار.. 64

4-1-3-شغل سر پرست خانوار.. 65

4-1-4- محل اقامت.. 65

4-1-5-فاصله از جنگل و حیات وحش.. 66

4-1-6-درآمد سر پرست خانوار.. 66

4-1-7- معدل درسی دانش آموز.. 67

4-1-8-رشته تحصیلی.. 67

4-1-9-تجربه ی سفر.. 68

4-1-10-نوع مدرسه.. 68

4-2-بخش دوم توصیف آمار ه ها مربوط به ادراک زیست محیطی ,اقتصادی ,فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان از اکوتوریسم.. 68

4-2-1- ادراک زیست محیطی دانش آموزان.. 68

4-2-2-ادراک اقتصادی دانش آموزان.. 69

4-2-3- ادراک اجتماعی فرهنگی دانش آموزان.. 69

4-3-تحلیل نتایج آزمون تی برای درک مولفه زیست محیطی,اقتصادی واجتماعی و فرهنگی.. 73

4-3-1-درک تنوع زیستی.. 73

4-3-2-ادراک ازآلودگی.. 73

4-3-3– ادراک ازاساس منابع محلی.. 74

4-3-4-ادراک زیست محیطی.. 75

4-3-5-درک اشتغال زایی.. 75

4-3-6-درک درآمد زایی.. 76

4-3-7-درک اقتصادی.. 77

4-3-8-درک فرهنگی.. 78

4-3-9-درک اجتماعی.. 78

4-3-10- درک اجتماعی و فرهنگی.. 79

4-3-11- درک اکوتوریسم.. 79

4-4 -نتایج آمار استنباطی برای متغیرهای با دوگروه وبیش از دوگروه مستقل با متغیر های وابسته.. 80

4-4-1-درک مولفه های اکوتوریسم با دو گروه مستقل.. 80

4-4-1-1درک جنسیتی از مولفه ی زیستی اکوتوریسم.. 80

4-4-1-2-درک جنسیتی از مولفه های اقتصادی اکوتوریسم.. 83

4-4-1-3 –درک جنسیتی از مولفه های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم.. 84

4-4-1 –4-درک مولفه زیستی اکوتوریسم برحسب محل اقامت.. 85

4-4-1-5- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم برحسب محل اقامت.. 86

4-4-1-6 درک مولفه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم برحسب محل اقامت.. 87

4-4-1- 7-درک مولفه زیستی اکوتوریسم برحسب نوع مدرسه دانش آموزان 88

4-4-1 -8- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم برحسب نوع مدرسه دانش آموزان 89

4-4-1-9- درک مولفه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم برحسب نوع مدرسه دانش آموزان.. 90

4-4-2-درک مولفه های اکوتوریسم با بیش از دو گروه مستقل.. 91

4-4-2-1-درک مولفه های اکوتوریسم برحسب درآمد سرپرست خانوار.. 91

4-4-2-2- درک مولفه های اکوتوریسم برحسب شغل سرپرست خانوار.. 92

4-4-2-3- درک مولفه های اکوتوریسم برحسب سواد سرپرست خانوار.. 93

4-4-2–4-درک مولفه های اکوتوریسم برحسب تجربه سفر دانش آموزان.. 94

4-4-2-5–درک مولفه های اکوتوریسم برحسب رشته تحصیلی دانش آموزان 95

4-4-2-6–درک مولفه های اکوتوریسم برحسب فاصله محل اقامت جوانان باجنگل و حیات وحش.. 96

4-4-3-ادراک اکوتوریسم جوانان برحسب محیط ادراکی.. 97

4-4-3-1–ادراک اکوتوریسم جوانان برحسب محیط شخصی.. 97

4-4-3-2-ا دراک اکوتوریسم جوانان برحسب محیط زمینه ساز.. 98

4-4-4- تفاوت ادراک اکوتوریسم جوانان.. 98

4-4-4-1- تفاوت ادراک اکوتوریسم جوانان برحسب تجربه سفر.. 98

4-4-4-2- تفاوت ادراک اکوتوریسم جوانان برحسب رشته تحصیلی.. 99

4-4-4-3- تفاوت ادراک اکوتوریسم جوانان برحسب معدل درسی.. 99

4-4-4-4- تفاوت ادراک اکوتوریسم جوانان برحسب فاصله محل اقامت.. 101

4-4-4-5- تفاوت ادراک اکوتوریسم جوانان برحسب شغل سرپرست خانوار.. 102

4-4-4-6- تفاوت ادراک اکوتوریسم جوانان برحسب درآمد سرپرست خانوار 103

4-4-4-7- تفاوت ادراک اکوتوریسم جوانان برحسب سواد سرپرست خانوار 104

4-5-خلاصه نتیجه:.. 105

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه :.. 107

5-2-تحلیل فرضیه ها.. 107

5-2-1-فرضیه اول :.. 107

5-2-2فرضیه دوم :.. 108

5-2-3 فرضیه سوم :.. 109

5- 3 - خلاصه و نتیجه گیری.. 110

5-4-پیشنهادات.. 112

منابع و مآخذ:.. 115

فایل (word) بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2- 1روند شکل گیری اکوتوریسم.. 17

جدول 2- 2 تعاریف اکوتوریسم.. 20

جدول 2- 3چارچوبی برای تعریف جدید: اصول کلیدی و عناصر مرتبط اکوتوریسم 22

جدول 2- 4 اثرات اکوتوریسم.. 30

جدول 2- 5 عوامل مؤثر بر ادراک محیط از دیدگاه اندیشمندان و محققان مختلف 34

جدول 3- 1ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ.. 46

جدول 3- 2تقسیمات کشوری در محدوده ی شهرستان میاندرود.. 50

جدول 3- 3 اوضاع جوی ایستگاه سینوپتیک دشت ناز از سال1380تا 1392. 52

جدول 3- 4تعداد جمعیت شهرستان میاندرود به تفکیک مرد و زن و روستایی و شهری.. 53

جدول 3- 5 رشد جمعیت شهرستان میاندرود جمعیت از سال 1385تا سال1390 53

جدول 3- 6 جمعیت شاغل و بیکار بالای 10 سال شهرستان میاندرود.. 53

جدول 3- 7 آمار شاغلین در بخش های مختلف شغلی شهرستان میاندرود در سال 1390 53

جدول 3- 8 بخشی ازگونه های گیاهی و جانوری در پناهگاه حیات وحش دشت ناز 54

جدول 3- 9 تعدادطبیعت گرد های ورودی به پناهگاه حیات وحش دشت ناز 1393 55

جدول 3- 10 طرحهای دریا فعال ودر مرحله ی فعال شهرستان میاندرود ,1393 57

جدول 3- 11سیمای گردشگری منطقه ی نمونه گهر باران در برنامه ریزی جامع گردشگری.. 57

جدول 4- 1 فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب سواد پدر.. 65

جدول 4- 2 فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب فاصله ی محل اقامت تا جنگل و حیات وحش.. 66

جدول 4- 3 فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب درآمد سرپرست خانوار.. 67

جدول 4- 4 فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب معدل درسی.. 67

جدول 4- 5 فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب تجربه سفر (تعداد سفر ).. 68

جدول 4- 6 فراوانی نسبی پاسخگویان با ادراک از متغیر زیست محیطی.. 70

جدول 4- 7 فراوانی نسبی پاسخگویان با میزان ادراک از متغیر اقتصادی 71

جدول 4- 8 فراوانی نسبی پاسخگویان در ارتباط با میزان ادراک از متغیر فرهنگی و اجتماعی.. 72

جدول 4- 9نتایج آزمون تی برای درک وضعیت مولفه تنوع زیستی.. 73

جدول 4- 10نتایج آزمون تی برای درک وضعیت مولفه آلودگی.. 74

جدول 4- 11نتایج آزمون تی برای درک وضعیت مولفه منابع محلی.. 75

جدول 4- 12 نتایج آزمون تی برای درک وضعیت زیست محیطی.. 75

جدول 4- 13نتایج آزمون تی برای درک وضعیت مولفه اشتغال زایی.. 76

جدول 4- 14 نتایج آزمون تی برای درک وضعیت مولفه درآمد زایی.. 76

جدول 4- 15نتایج آزمون تی برای درک وضعیت اقتصادی.. 77

جدول 4- 16نتایج آزمون تی برای درک وضعیت مولفه فرهنگی.. 78

جدول 4- 17 نتایج آزمون تی برای درک وضعیت مولفه اجتماعی.. 79

جدول 4- 18 نتایج آزمون تی برای درک وضعیت فرهنگی و اجتماعی.. 79

جدول 4- 19 نتایج آزمون تی برای درک اکوتوریسم.. 80

جدول 4- 20 نتایج سطح معنا داری متغیر های زیستی اکوتوریسم با ادراک محیطی جوانان برحسب جنسیت با استفاده از آزمون یومن ویتنی.. 82

جدول 4- 21سطح معنا داری متغیر های اقتصادی اکوتوریسم با ادراک جوانان برحسب جنسیت با استفاده آزمون یومن ویتنی.. 83

جدول 4- 22سطح معنا داری متغیر های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم با ادراک جوانان برحسب جنسیت با از آزمون یومن ویتنی.. 84

جدول 4- 23 سطح معنا داری متغیر های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم با ادراک جوانان برحسب محل اقامت با آزمون یومن ویتنی.. 85

جدول 4- 24سطح معنا داری متغیر های زیستی اکوتوریسم با ادراک محیطی جوانان برحسب محل اقامت با استفاده از ازمون یومن ویتنی.. 86

جدول 4- 25سطح معنا داری متغیر های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم با ادراک محیطی جوانان برحسب محل اقامت با استفاده از آزمون یومن ویتنی.. 87

جدول 4- 26سطح معنا داری متغیر های زیستی اکوتوریسم با ادراک محیطی جوانان برحسب نوع مدرسه با استفاده از آزمون یومن ویتنی.. 88

جدول 4- 27 سطح معنا داری متغیر های اقتصادی اکوتوریسم با ادراک محیطی جوانان برحسب نوع مدرسه با استفاده از آزمون یومن ویتنی.. 89

جدول 4- 28سطح معنا داری متغیر های اجتماعی فرهنگی با ادراک محیطی جوانان متاثر از طبیعت گردی برحسب نوع مدرسه با استفاده از آزمون یومن ویتنی 90

جدول 4- 29 نتایج تحلیل واریانس ادراک جوانان از مولفه های متاثر از طبیعت گردی.. 91

جدول 4- 30 نتایج تحلیل واریانس ادراک جوانان از مولفه های متاثر از طبیعت گردی.. 92

جدول 4- 31 نتایج تحلیل واریانس از ادراک مولفه های متاثر از طبیعت گردی برحسب سواد سرپرست خانوار.. 93

جدول 4- 32 نتایج تحلیل واریانس از ادراک مولفه های متاثر از طبیعت گردی جوانان برحسب تجربه سفر.. 94

جدول 4- 33نتایج تحلیل واریانس از ادراک مولفه های متاثر از طبیعت گردی جوانان برحسب رشته تحصیلی.. 95

جدول 4- 34 نتایج تحلیل واریانس از ادراک مولفه های متاثر از طبیعت گردی جوانان برحسب فاصله محل اقامت.. 96

جدول 4- 35نتایج تحلیل واریانس از ادراک اکوتوریسم جوانان با محیط شخصی 97

جدول 4- 36نتایج تحلیل واریانس از ادراک اکوتوریسم جوانان با محیط زمینه ساز.. 98

جدول 4- 37 نتایج ازمون شفه از ادراک متاثر از طبیعت گردی دانش اموزان برحسب تجربه سفر.. 99

جدول 4- 38نتایج ازمون شفه از ادراک متاثر از طبیعت گردی دانش آموزان برحسب رشته تحصیلی.. 99

جدول 4- 39نتایج ازمون شفه از ادراک متاثر از طبیعت گردی دانش اموزان برحسب معدل درسی.. 100

جدول 4- 40 نتایج آزمون شفه از ادراک دانش اموزان متاثر از طبیعت گردی برفاصله.. 101

جدول 4- 41نتایج ازمون شفه از ادراک دانش آموزان متاثر از طبیعت گردی شغل سرپرست خانوار.. 102

جدول 4- 42نتایج آزمون شفه از ادراک دانش آموزان متاثر از طبیعت گردی با درآمد سرپرست خانوار.. 103

جدول 4- 43 نتایج آزمون شفه از ادراک جوانان متاثر از طبیعت گردی برحسب سواد پدر.. 104

جدول 5- 1نتایج پیش بینی کننده های ادراک جوانان از اکوتوریسم با آزمون رگرسیون خطی.. 108

جدول 5- 2 نتایج آزمون فی از ادراک با محیطی جوانان با محیط پدیداری 109

جدول 5- 3 نتایج آزمون ضریب همبستگی فی با ادراک محیطی جوانان با محیط زمینه ساز.. 110


فایل (word) بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم
فهرست نمودار

عنوان صفحه

نمودار2- 1 مقایسه اکوتوریسم ماجراجویی, حیات وحش و اکوتوریسم مبتنی بر جامعه.. 26

نمودار2- 2 ادراک و شناخت محیط.. 35

نمودار2- 3مدل صافی از جهان واقعی و ادراکی راپوپورت.. 39

نمودار2- 4 بعد فرهنگی ادراک و احساس انسانی دی ژان.. 40

نمودار2- 5 ادراک محیطی در جغرافیای رفتاری.. 41

نمودار2- 6 مدل مفهومی پژوهش.. 42

نمودار 3- 1 سیستم اکوتوریسم شهرستان میاندرود.. 61

نمودار4- 1 فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب جنس.. 64

نمودار4- 2 فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب شغل سرپرست خانوار.. 65

نمودار4- 3 فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب محل اقامت.. 66

نمودار4- 4 فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب رشته ی تحصیلی.. 67

نمودار4- 5 فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب نوع مدرسه.. 68

نمودار4- 6 نتایج آزمون شفه از ادراک دانش آموزان متاثر از طبیعت گردی برحسب تجربه سفر.. 99

نمودار4- 7 نتایج ازمون شفه از ادراک متاثر از طبیعت گردی دانش اموزان برحسب معدل درسی.. 100

نمودار4- 8 نتایج آزمون شفه از ادراک دانش آموزان متاثر از طبیعت گردی بافاصله محل اقامت با جنگل و حیات وحش.. 101

نمودار4- 9 نتایج آزمون شفه از ادراک دانش آموزان متاثر از طبیعت گردی با درآمد شغل پدر.. 102

نمودار4- 10 نتایج آزمون شفه از ادراک دانش اموزان متاثر از طبیعت گردی با درامد سرپرست خانوار.. 103

نمودار4- 11 نتایج آزمون شفه از ادراک دانش آموزان متاثر از طبیعت گردی با درآمد سرپرست خانوار.. 104

فایل (word) بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم
فهرست تصاویر

عنوان صفحه

تصویر 3- 1 موقعیت جغرافیایی شهرستان میاندورد.. 50

تصویر 3- 2موقعیت روستاههای شهرستان میاندورود.. 51

تصویر 3- 3 گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز.. 55

تصویر 3- 4ساحل ماسه ای وپست گهرباران تصویر 3- 5 ساحل جنگلی توسکا گهرباران.. 56

تصویر 3- 6 آبشار مازیار تصویر 3- 7 سبز راه جنگلی.. 59

تصویر 3- 8چشمه ی تیرنگ گردی تصویر 3- 9منطقه تفرجی چشمه قلعه.. 59

تصویر 3- 10 مجموعه چشمه عباس آباد روستای جامخانه.. 60لینک کمکی