فایل (word) تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده

موضوع دسترسی به خدمات شهری از جمله مسائل مهمی است که ابعاد گوناگون امور شهری را تحت تأثیر قرار می دهد. خدمات بهداشتی- درمانی نمونه ای از این دسته است که الزام در دسترسی مناسب به آن ها برای تمامی افراد ضروری می باشد. تصمیم گیری برای مکانیابی مراکز خدمات بهداشتی - درمانی از جمله بیمارستان نه تنها از نظر نحوه ارائه خدمات و تحمیل هزینه ها به استفاده کنندگان حائز اهمیت است بلکه خود در توسعه شهر و تعیین الگوی توزیع مکانی تقاضا برای سکونت تأثیر قابل ملاحظه ای دارد. در این مطالعه, هدف عمده سنجش میزان کمبود بیمارستان ها در سطح شهر اردبیل, چگونگی توزیع جغرافیایی و مکانیابی بهینه این مراکز با توجه به استانداردها و ضوابط علمی بوده است. سپس با بهره گیری از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی و تجزیه و تحلیل داده­ها و در نهایت با بهره گیری از شاخص همپوشانی برای مکانیابی بهینه فضاهای شهری به منظور احداث بیمارستان در این شهر اقدام شد. در این پژوهش داده های مکانی از روی نقشه های رقومی تهیه و داده های توصیفی نیز با استفاده از آمار و پژوهش های کتابخانه ای جمع آوری گردید. سپس برای هر یک از عوامل تأثیرگذار در مکانیابی بیمارستان, لایه های مرتبطه (مراکز مسکونی, فضای سبز, شبکه ارتباطی, کاربری اراضی, فاصله از مراکز صنعتی, فاصله از مراکز بیمارستانی موجود, فاصله از رودخانه) تهیه شد و در هر لایه حریم کاربری ها مشخص گردید؛ سپس با توجه به میزان تأثیر هر یک از معیارها و مقایسات زوجی به روش AHP و به کمک نرم افزار Expert choice وزن لایه ها محاسبه شد, نهایتاً با بهره گیری از نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی, زمین های شهر اردبیل برای انتخاب مکان مناسب احداث بیمارستان در 4 دسته از عالی تا ضعیف تقسیم بندی گردید. نتایج حاصله نشان می دهند که توزیع فعلی بیمارستان در منطقه مورد مطالعه متناسب با توزیع جمعیت نیست وبیشتر بیمارستان ها در قسمتهای مرکزی شهر متمرکز هستند. ضمناً مکان های تعیین شده برای بیمارستان, از نظرزمان دسترسی برای شهروندان مناسب می باشد.

کلمات کلیدی: بیمارستان, مکان یابی, اردبیل,AHP, GIS

فایل (word) تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ........................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه........................................ 3

1-2 بیان مسئله................................... 3

1-3 اهداف تحقیق.................................. 5

1-4 اهمیت تحقیق.................................. 5

1-5 سوالات تحقیق.................................. 5

1-6 پیشینه تحقیق................................. 5

1-7 روش تحقیق.................................... 6

1-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها.................... 6

1-9 تعریف واژه ها................................ 7

فصل دوم: ادبیات و مستندات, چاچوب ها و مبانی, سابقه و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه........................................ 9

2-2 مکان یابی.................................... 10

2-3 ویژگی های موثر بر مکان یابی.................. 11

2-4 انواع مدل های مکان یابی به روش کیفی و کمی.... 11

2-4-1 مدل کیفی................................... 11

2-4-1-1 نمره دهی................................. 11

2-4-1-2 روش فازی................................. 12

2-4-2 مدل کمی.................................... 12

2-4-2-1 مدل های مکان یابی روی سطح................ 13

2-4-2-2 مدل های مکان یابی روی شبکه............... 13

2-5 انواع مراکز خدمات درمانی..................... 13

2-5-1 اراضی خدمات درمانی......................... 13

2-5-2 سرانه کاربری درمانی........................ 14

2-6 بیمارستان.................................... 15

2-6-1 مکان یابی بیمارستان........................ 15

2-6-2 ویژگی های موثر در انتخاب مکان بیمارستان.... 15

2-7 معیارهای مکان یابی بیمارستان................. 17

2-7-1 نزدیکی به مراکز مسکونی..................... 17

2-7-2 فاصله از مراکز صنعتی....................... 18

2-7-3 فضاهای سبز................................. 18

2-8 روش های تعیین اولویت گزینه ها................ 18

2-8-1 روش ترکیب خطی وزنی (WLC)................... 18

2-8-2 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)............ 19

2-8-2-1 چارچوب مفهومی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 19

2-8-2-2 ساختن سلسله مراتبی....................... 19

2-9 روش AHP...................................... 20

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه........................................ 23

3-2 موقعیت جغرافیایی اردبیل...................... 23

3-3 ویژگی های جغرافیایی.......................... 24

3-4 تاریخچه شهر اردبیل........................... 25

3-5 ساختار جمعیتی و اجتماعی اردبیل............... 26

3-5-1 جمعیت شهری اردبیل.......................... 26

3-5-2 تعداد خانوار در شهر اردبیل................. 26

3-5-3 بعد خانوار در شهر اردبیل................... 27

3-6 کاربری زمین شهری............................. 27

3-6-1 وضعیت نظام کاربری اراضی اردبیل............. 29

3-6-1-1 دسترسی به خدمات درمانی................... 30

3-6-1-2 کاربری تجاری............................. 31

3-6-1-3 کاربری آموزشی............................ 31

3-6-1-4 کاربری ورزشی............................. 32

3-7 وضعیت کالبدی زیر ساخت ها و خدمات موجود....... 32

3-7-1 برخورداری از شبکه آب و فاضلاب............... 32

3-7-2 برخورداری از شبکه تلفن و مخابرات........... 33

3-7-3 برخورداری از شبکه برق...................... 33

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصله از تحقیق

4-1 مقدمه........................................ 35

4-2 تعریف معیارها و تهیه لایه های مورد نظر........ 35

4-3 طبقه بندی مجدد داده ها....................... 36

4-3-1 نزدیکی به مراکز مسکونی..................... 37

4-3-2 دسترسی به شبکه های ارتباطی اصلی........... 38

4-3-3 نزدیکی به فضای سبز شهری.................... 41

4-3-4 فاصله از کارگاه های صنعتی.................. 43

4-3-5 فاصله از مراکز بیمارستانی موجود............ 44

4-3-6 فاصله از رودخانه........................... 46

4-3-7 نقشه کاربری اراضی شهری..................... 48

4-4 روش AHP...................................... 52

4-5 همپوشانی (Overlay) کردن لایه های اطلاعاتی با استفاده از GIS 55

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه گیر و جمع بندی

5-1 نتیجه گیری................................... 58

5-2 پاسخ به سوالات تحقیق.......................... 59

5-3 پیشنهادات.................................... 60

منابع و مآخذ..................................... 63

فایل (word) تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان
فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول (2-1) سرانه تاسیسات درمانی پیشنهادی شهرهای ایران 14

جدول (2-2) مقیاسی برای مقایسه دو به دو........... 20

جدول (3-1) جمعیت و متوسط نرخ رشد سالیانه نقاط شهری کشور و شهر استان اردبیل..................................... 26

جدول (3-2) مقایسه بعد خانوار شهر اردبیل با کشور در سال 1385 27

جدول (3-3) مشخصات بیمارستان های شهر اردبیل....... 30

جدول (3-4) برخی شاخص های بخش بهداشت و درمان شهرستان اردبیل 31

جدول (4-1) ارزش گذاری لایه های اطلاعاتی بر حسب فاصله 36

جدول (4-2) ارزش گذاری کاربری ها بر اساس درجه تناسب آن ها برای ایجاد مراکز بیمارستان............................ 49

جدول (4-3) مقیاسی برای مقایسه دو به دو........... 52

جدول (4-4) وزن دهی لایه های اطلاعاتی............... 55

جدول (4-5) وزن نهایی معیارها..................... 55

فایل (word) تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان
فهرست نمودارها

عنوان صحفه

نمودار(4-1) مقایسه زوجی معیارها............................................................................................53

نمودار(4-2) مقایسه زوجی معیارهای سازگار..............................................................................53

نمودار (4-3) مقایسه زوجی معیارهای ناسازگار...........................................................................54

فایل (word) تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی بیمارستان
فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

نقشه (3-1) موقعیت شهر اردبیل در شهرستان, استان و کشور 23

نقشه (4-1) مراکز مسکونی شهر اردبیل.............. 37

نقشه (4-2) فاصله و ارزش گذاری بر حسب فاصله از مراکز مسکونی 38

نقشه (4-3) راه های ارتباطی شهر اردبیل............ 39

نقشه (4-4) فاصله و ارزش گذاری بر حسب فاصله از راه های ارتباطی 40

نقشه (4-5) فضای سبز شهر اردبیل................... 41

نقشه (4-6) فاصله و ارزش گذاری بر حسب فاصله از فضای سبز 42

نقشه (4-7) مراکز صنعتی شهر اردبیل................ 43

نقشه (4-8) فاصله و ارزش گذاری بر حسب فاصله از مراکز صنعتی 44

نقشه (4-9) مراکز بیمارستانی و درمانی شهر اردبیل.. 45

نقشه (4-10) فاصله و ارزش گذاری بر حسب فاصله از مراکز بیمارستانی و درمانی........................................... 46

نقشه (4-11) منابع آب های سطحی.................... 47

نقشه (4-12) فاصله و ارزش گذاری بر حسب فاصله از منابع آب های سطحی................................................. 48

نقشه (4-13) کاربری اراضی شهر اردبیل.............. 50

نقشه (4-14) ارزش گذاری کاربری اراضی.............. 51

نقشه (4-15) ارزش گذاری نهایی و اولویت بندی زمین های شهری برای ایجاد بیمارستان.................................. 56

نقشه نهایی (5-1) نشان دهنده مکان های مناسب برای استقرار مراکز بیمارستانی....................................... 59لینک کمکی