فایل (word) ساماندهی اسکان های غیر رسمی شهری با مدل LR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ساماندهی اسکان های غیر رسمی شهری با مدل LR :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده

اسکان غیر رسمی ,از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سکونت گاه های غیر رسمی با گسترش آسیب های اجتماعی نظیر فحشا, اعتیاد, سرقت و... رابطه مستقیم دارد. افزایش این سکونت گاه ها نیز تابعی از فقر ,افزایش قیمت اجاره مسکن و مسکن,نرخ بیکاری و...می باشد. سکونت گاه های غیر رسمی,بدلیل عدم ایمنی در ساخت همیشه تهدیدی برای ساکنین خود محسوب می گردند. افراد ساکن در این سکونت گاه ها ,هم خود در معرض انواع نا امنی ها قرار دارند و هم تهدیدی برای جامعه محسوب می گردند .این افراد به دلیل انزوای اجتماعی , عقده های درونی, فقر مالی وضعف فرهنگی در درون خود به باز تولید جرم و انواع مفاسد اجتماعی می پردازند. وجود این سکونت گاه ها در حال حاضر عامل اصلی چالش در توسعه پایدار و ثبات اقتصادی, اجتماعی , فرهنگی و اقتصادی کلانشهرهای کشور محسوب می گردد. لذا تحقیق حاضر به بررسی ساماندهی اسکانهای غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندر انزلی پرداخته است .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شهروندان محله نویراست که با استفاده از 275نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید جهت سنجش از پرسشنامه به عنوان ابزار کار استفاده گردیده است و جهت تجزیه اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی ,درصد)و آمار استنباطی (خی دو )استفاده شده است.نتایج بدست آمده گویای این مهم بود که استفاده از وام دولتی و تجمیع زمین می تواند در ساماندهی اسکانهای غیر رسمی موثر واقع گردد.

واژگان کلیدی: ساماندهی, اسکان غیر رسمی ,مدل LR , بندرانزلی

فایل (word) ساماندهی اسکان های غیر رسمی شهری با مدل LR
فهرست مطالب

مقدمه.......................................................................................................................................................2

فصل اول

1- طرح تحقیق. 4

1-1: بیان مسأله. 4

1-2: ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-3: اهداف تحقیق. 6

1-4: پیشینه تحقیق. 6

1-5: سؤالات تحقیق. 10

1-6: فرضیات تحقیق. 10

1-7: روششناسی تحقیق. 11

1-7-1: روش گردآوری اطلاعات. 11

1-7-2: ابزار گردآوری اطلاعات. 11

1-7-3: جامعه آماری ونمونه تحقیق. 12

1-8: مشکلات و موانع تحقیق. 12

فصل دوم

2- مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق. 15

2-1: مفاهیم و واژگان تحقیق. 15

2-1-1: ساماندهی. 15

2-1-2: مسکن. 15

2-1-3: سکونتگاه غیررسمی. 15

2-1-4: اسکان غیر رسمی. 16

2-1-5: حاشیه نشینی. 16

2-2: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای شمالی. 19

2-3: حاشیه نشینی در جهان. 21

2-4: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای جنوب. 21

2-5: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران. 23

2-5-1: تاریخچه حاشیهنشینی در ایران. 26

2-6: اصول نظری تبیین پدیدهی حاشیهنشینی. 27

2-6-1: سطح کلان. 28

2-6-2: سطح میانی. 29

2-6-3: سطح خرد. 29

2-7: علل بروز حاشیهنشینی. 32

2-7-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها. 32

2-8: اسکان غیررسمی در ایران. 32

2-8-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران. 33

2-8-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران. 33

2-9: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی. 36

2-10: ساماندهی و ارتقا بخشی سکونتگاههای غیررسمی. 38

2-11: راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان 42

2-11-1: سیاست نادیدهانگاری یا بی تفاوتی. 42

2-11-2: تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه. 43

2-11-3: سیاست تخریب و پراکنش. 43

2-11-4: ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف. 44

2-11-5: ارائه زمین و خدمات. 44

2-11-6: آزادسازی و تثبیت اقتصادی. 45

2-11-7: سیاست توانمندسازی. 45

2-11-8: ارتقای محیطی. 46

2-12: راهحلهای متداول در ایران نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی. 47

2-13: مشکلات برنامهریزی سکونتگاههای غیررسمی در ایران. 48

2-13-1: مشکلات نظام تصمیمگیری. 48

2-13-2: عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی. 48

2-14: مولفه های اجتماعی,اقتصادی,کالبدی ومدیریتی اسکان غیررسمی. 49

2-15: عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی. 49

2-15-1:طرحهای شهری. 49

2-15-2 قوانین زمین شهری. 50

2-15-3: شهرهای جدید. 50

2-16: برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی. 51

2-17: نقش و اهداف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی 52

2-17-1: عمدهترین دستاوردهای ملی. 53

2-17-2: مشکلات فرارو. 53

2-17-3: امکانات و فرصتهای پیشرو. 54

2-18: ضرورت ظرفیتسازی برای ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقا بخشی سکونتگاههای غیررسمی 55

2-18-1: مفهوم ظرفیتسازی. 55

2-19: بررسی تاثیر سکونتگاههای غیر رسمی بر امنیت اجتماعی. 58

2-20: پیامدهای سکونتگاههای غیررسمی بر اقتصاد شهر (تشدید نابرابریهای موجود) 59

2-21: اسکان غیررسمی و مدیریت شهری. 59

2-22: راهکارهای ساماندهی فضای شهری. 60

2-23: مهاجرت و اسکان غیررسمی. 64

2-24: رابطه بین مهاجرت, بیکاری و اسکان غیررسمی. 64

2-25: تجمیع زمین. 66

2-26: فرآیند تجمیع زمین. 67

2-27: تجمیع زمین در ایران. 69

2-27-1: تجمیع در مقیاس خرد (چند پلاک). 69

2-27-2: تجمیع متوسط (تجمیع چند بخش از بلوک و یا دو بلوک). 69

2-27-3: تجمیع کلان (در مقیاس بیش از دو سه بلوک). 69

2-28: تجمیع زمین و بافتهای فرسوده شهری. 72

2-29: جمعبندی از روش تجمیع زمین. 73

2-30: طرحهای تجمیع. 73

2-31: پیشینه و سابقه کابرد روش سازماندهی مجدد زمین در کشور ژاپن. 75

2-32: مهمترین مزایای کاربرد روش سازماندهی مجدد زمین. 79

2-33: فواید طرح سازماندهی مجدد زمین برای هر دو گروه مالکان و دولت. 81

2-34: انتقادهای بیان شده در مورد طرح سازماندهی مجدد زمین. 82

2-35: مزایای روش یکپارچهسازی (سازماندهی مجدد زمین). 84

2-36: روش تنظیم مجدد زمین در قالب یک مشارکت دو طرفه بین دولت و مردم. 85

2-37: معرفی یک پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین. 87

2-37-1: اصول پروژه. 92

2-37-2: مشارکت شهروندان. 95

2-37-3: سازماندهی و مدیریت. 95

2-37-4: مزایای این پروژه. 96

2-37-5: شروط لازم جهت اجرای پروژه تنظیم دوباره قطعات زمین. 97

2-37-6: فرآیند انجام پروژه. 99

2-38: نتیجه گیری. 102

فصل سوم

3- روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها. 104

3-1: ویژگی‌های جغرافیای محدوده مورد مطالعه. 104

3-1-1: موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی. 104

3-1-2: زمین شناسی. 105

3-1-3: توپوگرافی. 106

3-2: ویژگی‌های اقلیمی شهر بندر انزلی. 107

3-2-1: آب و هوا. 107

3-2-2: درجه حرارت. 107

3-2-3: بارندگی. 108

3-2-4: رطوبت نسبی. 108

3-2-5: باد. 111

3-2-6: منابع آب. 112

3-2-7: خاک‌ شناسی. 114

3-2-8: پوشش گیاهی. 115

3-3: ویژگی‌های جغرافیای انسانی. 116

3-3-1: نامواژه (وجه تسمیه) انزلی. 116

3-3-2: تاریخچه شهر بندر انزلی. 116

3-3-3: جمعیت و خانوار. 118

3-3-4: ساختار جنسی و سنی جمعیت. 119

3-3-5: حرکات جمعیتی (مهاجرت). 121

3-3-6: زبان و مذهب. 122

3-3-7: سواد. 123

3-4: ویژگی‌های اقتصادی شهر بندر انزلی. 123

3-4-1: جمعیت فعال و غیر فعال. 123

3-4-2: جمعیت شاغل برحسب گروه‌های عمده فعالیت. 124

3-4-3: سیمای کالبدی شهر بندر انزلی. 127

3-4-4: محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی. 127

3-4-5: کاربری اراضی شهر بندر انزلی. 129

فصل چهارم

4- یافته های تحقیق. 133

4-1: یافته های توصیفی. 135

فصل پنجم

5- نتیجه گیری و پیشنهادات. 156

5-1: آزمون فرضیه. 156

5-1-1: فرضیه اول : هر قدر وسعت زمین ساکنین محله نویر کوچکتر باشد تمایل افراد به تجمیع بیشتر است.. 156

5-1-2: فرضیه دوم :کمکهای ویژه همچون وام در تصمیم گیری ساکنین سکونتگاهها ی غیر رسمی جهت نوسازی واحد و سازماندهی مجدد زمین موثر است.. 156

5-2: نتیجه گیری. 157

5-3: پیشنهادات. 158

5-4: پیشنهادات وراهبردهای اصلاحی. 158

5-4-1: راهبردهای اجتماعی. 158

5-4-2: راهبردهای اقتصادی. 159

5-4-3: راهبردهای خدماتی. 159

5-4-4: راهبردهای کالبدی. 160

5-4-5: راهبردهای مدیریتی. 160

فایل (word) ساماندهی اسکان های غیر رسمی شهری با مدل LR
فهرست جداول

جدول ‏21: تحولات جمعیت شهری و روستایی ایران طی دو دهه گذشته 25

جدول ‏22 :بررسی علل پیدایش, سطح علتیابی , نگرش و نحوه برخورد دیدگاهها با اسکان غیررسمی 41

جدول ‏23 : نگاهی گذرا به چارچوبهای نظری مرتبط با مسکن شهری 42

جدول ‏24 : بررسی تحولات عملکردی دولتها در رابطه با کمبود مسکن و اسکان غیررسمی 61

جدول ‏25 :بررسی وضعیت برنامه ریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی قبل از انقلاب 62

جدول ‏26 : بررسی وضعیت برنامه ریزی بخش مسکن در برنامههای عمرانی بعد از انقلاب 63

جدول ‏27 : راهکارهای ایجاد بستر مناسب در جهت انگیزش مشارکت ساکنان مناطق اسکان غیررسمی 65

جدول ‏28 : مزایا و معایب روشهای مداخله در ایران 85

جدول ‏29 : ارزشیابی زمین و توزیع مجدد بر اساس ارزش مربوطه 94

جدول ‏210 : گزینه های مختلف برای دریافت زمین 94

جدول ‏31 : وضعیت جوی شهر بندرانزلی برحسب ماه,1376-1388 109

جدول ‏32 : وضعیت بارندگی و دمای شهر بندر انزلی برحسب ماه طی دوره آماری سال‌های 1951– 2009 111

جدول ‏33: توان آبی شهرستان بندر انزلی در سال 1385 113

جدول ‏34 : جمعیت و خانوار شهرستان بندر انزلی 118

جدول ‏35 : ترکیب جنسی و سنی جمعیت شهرستان بندر انزلی در سال 1385 119

جدول ‏36 : توزیع سنی جمعیت شهر بندر انزلی بر حسب گروه‌های عمده سنی در سال 1385 120

جدول ‏37 : مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته به شهر بندر انزلی (1385- 1375) 122

جدول ‏38 : علل مهاجران وارد شده به شهر بندر انزلی در دهه 1385- 1375 122

جدول ‏39 : تعداد باسوادان در جمعیت6ساله و بیشتر شهرستان بندر انزلی 123

جدول ‏310 : توزیع نسبی جمعیت 10ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب وضع فعالیت 124

جدول ‏311 : توزیع نسبی جمعیت 10ساله و بیشتر شهر بندر انزلی برحسب نوع فعالیت و به تفکیک جنس 124

جدول ‏312 : توزیع نسبی برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر برحسب بخش‌های کشاورزی, صنعت و خدمات 125

جدول ‏313 : جمعیت فعال شهر بندر انزلی, 1385 125

جدول ‏314 : برآورد شاغلان برحسب گروه‌های عمده فعالیت و به تفکیک جنس 126

جدول ‏315 : محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی برحسب مساحت و جمعیت 128

جدول ‏316: سطوح کاربری‌های مختلف, تعداد و سهم آنها 130

جدول ‏41 : نظام تحلیل ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی محله نویر بندرانزلی 134

جدول ‏42 : جنسیت پاسخگویان 135

جدول ‏43 :سن سرپرست خانوار 135

جدول ‏44 : محل تولد سرپرست خانوار 136

جدول ‏45 : شغل سرپرست خانوار 136

جدول ‏46 : مدت سکونت درواحد مسکونی فعلی 137

جدول ‏47: محل سکونت قبلی 137

جدول ‏48 : تعداد واحد مسکونی دراین ملک 138

جدول ‏49 : تعداد خانوار ساکن دراین واحد مسکونی 138

جدول ‏410: تعداد کل افراد ساکن دراین واحد 138

جدول ‏411 : سطح تصیلات 139

جدول ‏412 : نوع تصرف واحدمسکونی 140

جدول ‏413 : سازنده خانه مسکونی 141

جدول ‏414 : مساحت کل زمین واحد مسکونی 141

جدول ‏415 : مقدار زیربنای واحد مسکونی 142

جدول ‏416 : میزان رضایت از واحد مسکونی 143

جدول ‏417 : میزان رضایت از کیفیت ساخت واحد مسکونی 144

جدول ‏418 : وضعیت دسترسی به خدمات عمومی 144

جدول ‏419 : میزان رضایت از همسایگان واحد مسکونی 145

جدول ‏420 : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی 145

جدول ‏421 : تمایل جهت نوسازی واحد مسکونی در ابعاد بزرگتر 146

جدول ‏422 : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی با وام بانکی 147

جدول ‏423 : تمایل جهت احداث واحد مسکونی بصورت آپارتمانی 148

جدول ‏424 : تمایل جهت تجمیع زمین بصورت آپارتمانی 149

جدول ‏425 : تمایل جهت مشارکت دولت و ادغام با همسایگان مجاور 149

جدول ‏426 : تمایل جهت افزایش خدمات محله ای 150

جدول ‏427 : بررسی رابطه بین تمایل به تجمیع در مردم با متغیرهای انتخابی 151

فایل (word) ساماندهی اسکان های غیر رسمی شهری با مدل LR
فهرست اشکال

نمودار ‏21 : الگوی نظری جهت تبیین حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی 31

نمودار ‏22 : موارد استفاده از روش تجمیع زمین در طرحهای شهرسازی 66

نمودار ‏23 : موارد استفاده از پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین 100

نمودار ‏31متوسط دمای ماهانه شهر بندر انزلی طی دوره آماری 1951 - 2009 110

نمودار ‏32 : گلباد شهر بندر انزلی, فروردین 1390 112

نمودار ‏33: هرم سنی جمعیت شهر بندر انزلی برحسب گروه‌های عمده سنی, 1385 120

نمودار ‏41 : سن سرپرست خانوار 135

نمودار ‏42 : تعداد کل افراد ساکن دراین واحد 139

نمودار ‏43 : سطح تحصیلات 140

نمودار ‏44 : مساحت کل زمین واحد مسکونی 142

نمودار ‏45 : شما تا چه حدی از وضعیت سکونت دراین واحد مسکونی از لحاظ وسعت آن رضایت دارید؟ 143

نمودار ‏46 : تمایل جهت ساخت واحد مسکونی 146

نمودار ‏47 : تمایل جهت احداث واحد مسکونی بصورت آپارتمانی 148

فایل (word) ساماندهی اسکان های غیر رسمی شهری با مدل LR
فهرست اشکال

تصویر ‏21 : نیاز به پروژه تجمیع زمین, در سمت چپ قطعات طراحی شده و در سمت راست اراضی طراحی نشده و حاشیه ای قرار دارند. شهر نامیبیا در آفریقای جنوبی. 67

تصویر ‏22 : نمونه ای از قطعات زمین در بافت روستایی در کشور مصر. قطعات عمدتاً به صورت باریک و کشیده در کنار هم قرار گرفته اند. با این وضعیت استفاده از قطعات زمین برای طرح های توسعه شهری امکان پذیر نیست 67

تصویر ‏23 : فرآیند تجمیع زمین 68

تصویر ‏24 : نمونهای از طرحهای بازسازی بافتهای فرسوده ـ شهر مشهد. 70

تصویر ‏25 : تبدیل بافت قدیمی و ارگانیک به ساختار منظم و مبتنی بر خطوط راه آهن از طریق اجرای طرحهای بازتنظیم زمین در یکی از شهرهای ژاپن 74

تصویر ‏26 : مکانیزم تکنیک بازتنظیم زمین 75

تصویر ‏27 : تعدیل و تنظیم قطعات زمین با کاربرد طرح سازمان دهی مجدد زمین در ژاپن 78

تصویر ‏28 : ایده اصلی روش سازماندهی مجدد زمین, تغییر قطعه بندی زمین است 80

تصویر ‏29 : تعدیل و تنظیم قطعات زمین بعد از اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین به ترتیب در طرح راما چهار و طرح مانانگ کازیلا در شهر بانکوک 81

تصویر ‏210 : اصلاح قطعات زمین و افزایش تسهیلات عمومی از نکات مثبت اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین است 82

تصویر ‏211 : اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین, در اکثر موارد با افزایش تراکم همراه خواهد بود. 82

تصویر ‏212 : قطعه بندی پلاکهای مسکونی قبل و بعد از یکپارچه سازی اراضی 83

تصویر ‏213 : مکانیزم احیای زمین براساس سیاست تنظیم مجدد زمین 86

تصویر ‏214 : نمونه هایی از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین در بانکوک 88

تصویر ‏215 : نمونه ای از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین درتایوان 89

تصویر ‏216 : نمونه ای از پروژه های تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین در بانکوک 90

تصویر ‏217 : معرفی اجزای پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین 91

تصویر ‏31 : تقسیمات شهر بندر انزلی به تفکیک مناطق 107

تصویر ‏32 : پوشش گیاهی شهر بندر انزلی 115

تصویر ‏33 : محله‌ها و نواحی شهر بندر انزلی 129

تصویر ‏41 : محله نویر شهر بندر انزلی 154

فایل (word) ساماندهی اسکان های غیر رسمی شهری با مدل LR
فهرست اشکال

نقشه ‏31 : موقعیت سیاسی شهر بندر انزلی 105

نقشه ‏41 : محله های شهر بندر انزلی ( محله نویر) 152

نقشه ‏42 : فضاهای درمانی در شهر بندر انزلی 153

نقشه ‏43 : فضاهای درمانی در شهر بندر انزلی 153لینک کمکی