فایل (word) تهیه الگوی بهینه مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تهیه الگوی بهینه مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش :

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش , آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فایل (word) تهیه الگوی بهینه مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات

1ـ1ـ طرح مسأله. 6

1ـ2ـ اهمیت و ضرورت مسئله. 6

1ـ3ـ سئوالات تحقیق.. 8

1ـ4ـ فرضیات تحقیق.. 8

1ـ5ـ اهداف و کاربردهای تحقیق.. 8

1ـ6ـ پیشینه ی تحقیق.. 8

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2ـ1 مقدمه. 14

2ـ7ـ رابطه ارگانیزم بدن انسان و محیط... 16

2ـ8ـ راحتی و آسایش انسان در ساختمان.. 16

2ـ9ـ رابطه درجه حرارت و معماری.. 17

2ـ10ـ تأثیر عوامل اقلیمی بر سا ختمان.. 18

2ـ10ـ1 انرژی جذب شده در دیوارها 18

2ـ10ـ2 انرژی خورشیدی نفوذیافته از پنجرهها 18

2ـ11ـ1ـ دمای داخلی.. 19

2ـ12 فشار بخار هوای داخلی.. 21

2ـ13ـ تأثیر رطوبت بر ساختمان.. 22

2ـ14ـ تعریق در سطح دیوارها 22

2ـ15ـ تأثیر باد بر ساختمان.. 23

2ـ16ـ تعیین شکل ساختمان در رابطه با اقلیم.. 23

2ـ16ـ1 اقلیم سرد. 23

2ـ16ـ2 اقلیم معتدل.. 24

2ـ16ـ3 اقلیم گرم و خشک.... 24

2ـ16ـ4 اقلیم گرم و مرطوب... 26

2ـ17ـ تقسیمات اقلیمی مناطق گرمسیری.. 26

2ـ18ـ1 روش اولگی.. 27

2ـ18ـ2 روش گیونی.. 27

2ـ18ـ3 روش ماهانی.. 28

2ـ18ـ3ـ1 تقسیمات اقلیمی خوزستان با روش اولگی.. 31

2ـ18ـ3ـ2 تقسیمات اقلیمی خوزستان, با روش گیونی.. 33

2ـ18ـ3ـ3 تقسیمات اقلیمی خوزستان, با روش ماهانی.. 34

فصـل سوم:ویژگیهای جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه

3ـ1ـ موقعیت جغرافیایی.. 38

3ـ1ـ1 توپوگرافی.. 38

3ـ2ـ ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد مطالعه. 40

3ـ3ـ عناصر آب و هوایی شهرستان شوش.... 42

3ـ3ـ1ـ دما 42

3ـ3ـ2ـ بارش.... 44

3ـ3ـ3ـ میزان ابرناکی.. 45

3ـ3ـ4 ساعات آفتابی.. 46

3ـ3ـ5ـ روزهای یخبندان.. 47

3ـ3ـ6ـ رطوبت... 47

3ـ3ـ7ـ تبخیر. 49

3ـ3ـ8 سرعت و جهات باد در منطقه. 50

3ـ4ـ تیپ بندی اقلیمی شوش براساس روش کوپن.. 51

3ـ5ـ تیپ بندی اقلیمی شوش براساس روش دمارتن.. 51

فصل چهارم:روش کار و ارائه یافته های تحقیق

4ـ1ـ جمع آوری داده ها 55

4ـ2ـ معرفی داده ها و اطلاعات موجود. 55

4ـ3ـ پردازش داده ها 55

4ـ4ـ معرفی جداول و نمودارها 56

4ـ5ـ ارائه ی یافتههای تحقیق.. 65

4ـ5ـ1 تحلیل و بررسی روش ماهانی.. 65

4ـ5ـ2 تحلیل و بررسی روش اولگی.. 67

4ـ5ـ3 تحلیل و بررسی روش گیونی.. 68

4ـ5ـ4 نتایج براساس جدول ماهانی.. 69

فصل پنجم:آزمون فرضیه ها, نتیجه گیری و پیشنهادها

5ـ1ـ آزمون فرضیه ها 71

5ـ1ـ1 نتایج براساس آمار هواشناسی.. 71

5ـ1ـ2 نتایج براساس نمودار زیست اقلیم اولگی.. 72

5ـ2 ـ پیشنهادها 72

فایل (word) تهیه الگوی بهینه مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2ـ1: جدول ماهانی منطقه آسایش شب و روز 29

جدول2ـ2: جدول شاخصهای رطوبتی و خشکی ماهانی.. 30

جدول2ـ3: جدول بیوکلیماتیک شهرهای استان خوزستان.. 33

جدول2ـ4: جدول بیوکلیماتیک ساختمانی خوزستان.. 34

جدول2ـ5: گروه بندی شهرهای استان خوزستان براساس پیشنهادهای ماهانی 36

جدول3ـ1: مساحت و درصد طبقات ارتفاعی در شهرستان شوش.... 39

جدول3ـ2: مساحت و درصد طبقات شیب در شهرستان شوش.... 39

جدول3ـ3: رژیم حرارتی شهر شوش 1366 تا 1390. 43

جدول3ـ4: روزهای بارندگی و مجموع بارندگی ماهانه شهر شوش از 1366 تا 1390 45

جدول3ـ5: مجموع ابرناکی ماهانه شهر شوش 1366 تا 1390. 46

جدول3ـ6: ساعات آفتابی شهر شوش 1366 تا 1390. 47

جدول3ـ7: رطوبت نسبی شهر شوش 1366 تا 1390. 48

جدول3ـ8: میزان تبخیر شهر شوش 1366 تا 1390. 50

جدول شماره 4ـ1: جدول آمبروترمیک شهر شوش 1366 تا 1390. 56

جدول شماره4ـ2: گروه ماهانی ایستگاه شوش 1366 تا 1390. 57

جدول شماره4ـ3: گروه 2, ماهانی ایستگاه شوش 1366 تا 1390. 57

جدول4ـ4: جدول2, گروه ماهانی برای ایستگاه شوش سال 1366 تا 1390 58

جدول4ـ5: جدول2 گروه ماهانی شهر شوش از 1366 تا 1390. 59

جدول4ـ6: جدول گروه 3 ماهانی شهر شوش 1366 تا 1390. 60

جدول4ـ7: جدول گروههای ماهانی ایستگاه شوش 1366 تا 1390. 63

فایل (word) تهیه الگوی بهینه مسکن در ارتباط با عناصر اقلیمی در شهر شوش
فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 3ـ1: رژیم حرارتی شهر شوش 1366 تا 1390............................................................................41

نمودار 3ـ2: تعداد و مجموع روزهای بارندگی ماهانه شهر شوش 1366 تا 1390 45

نمودار3ـ3: میزان ابرناکی ماهانه شهر شوش 1366 تا 1390. 46

نمودار3ـ4: ساعات آفتابی شهر شوش 1366 تا 1390............................................................................44

نمودار3ـ5: میزان رطوبت نسبی شهر شوش از 1366 تا 1390. 49

نمودار 3ـ7: گلباد فصل بهار 52

نمودار 3ـ8: گلباد فصل تابستان.. 52

نمودار 3ـ9: گلباد فصل پاییز 53

نمودار 3ـ10: نمودار گلباد فصل زمستان 53

نمودار شماره4ـ1: نمودار آمبروترمیک شهر شوش 1366 تا 1390. 56

نقشه 3ـ1: موقعیت عمومی منطقه مورد مطالعه. 38

چکیده

موضوع اقلیم و معماری یکی از موضوعات بسیار جالب در مطالعات مربوط به نقش عناصر آب و هوایی بر مسکن و فضای زندگی است. اثر آب و هوا در شکل گیری محیط مسکونی از دیرباز معمول بوده است و معماران از گذشته های دور نقش و تأثیر این عوامل را می دانسته و در ساخت خانه ها بدان توجه داشته­اند.

دراین تحقیق از روش­های علمی, توصیفی, اسنادی, کتابخانه­ای استفاده شده و ویژگی­های طبیعی و خصوصاً شرایط اقلیمی شوش در رابطه با انسان و محیط سکونت وی مطالعه شده است.

عناصر و شرایط اقلیمی منطقه با استفاده از آمارهای ایستگاه هواشناسی دزفول در طول دوره­ی 25 ساله (1366 تا 1390) استخراج شده است.

توجه به عناصر اقلیمی مانند (تابش, دما, باد و...) در احداث ساختمان­ها از موضوعات مهم مورد توجه در این پروژه است. در مبحث طراحی اقلیمی ساختمان در شوش موضوعاتی مانند جهت استقرار ساختمان­ها با توجه به زاویه تابش خورشید و جهت وزش بادهای گرم و سرد, درجه گرم بودن اقلیم منطقه, جنس مصالح ساختمانی مورد استفاده و ... مورد مطالعه قرار گرفته است. که مهم­ترین عناصر اقلیمی مؤثر در شهر شوش تابش, ساعات آفتابی, دما و باد شناخته شد. تیپ اقلیمی شهر شوش گرم و خشک تشخیص داده شده و از نظر رژیم حرارتی دارای دو دوره­ی گرم و معتدل سال بوده که دوره­ی گرمای سال طولانی­تر است.

از نظر رژیم بارندگی دارای دو دوره­ی خشک و مرطوب است که طول دوره­ی خشک نیز طولانی­تر است. میانگین بارندگی سالانه شهر شوش 1/321 میلی­متر است. بادغالب در شهر شوش در فصل بهار شمال غربی, جنوب شرقی و باد نایب, غربی, در فصل تابستان, جهت باد غالب غربی و باد نایب جنوب غربی, در فصل پاییز, جهت باد غالب از غرب و جهت باد نایب شمال غربی, و در فصل زمستان, جهت باد غالب از غرب و جهت باد نایب جنوب غربی است. با توجه به جهت باد غالب و زاویه­ی تابش و جنس مصالح به این نتیجه رسیدیم که ساختمان ها در شوش با جهت غربی و جهت بازشوها در یک طرف ساختمان و در اندازه­ی کوچک و نوع مصالح از آجر بهتر است طراحی و ساخته شود.

شرایط بیوکلیمای انسانی در شهر شوش با استفاده از معیارهای مختلف آسایش مانند (اولگی, گیونی, ماهانی) مورد مطالعه قرار گرفت و معلوم شد که در شهر شوش در طی روزهای سال دوره­ی نیاز به سایه و سرمایش طولانی­تر و هوا در بیشتر شب­ها سرد است.

اصطلاحات کلیدی: اقلیم, طراحی اقلیمی, روش اولگی, روش گیونی, روش ماهانیلینک کمکی