فایل (word) تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران :

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:206

فایل (word) تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران
فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: آلیات تحقیق

1-1 مقدمه 5

2-1 بیان مسئله: 6

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 8

4-1 اهداف تحقیق 9

5-1 چارچوب نظری تحقیق 10

6-1 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 13

7-1 فرضیه‏های تحقیق: 15

8-1 تعریف واژه های و اصطلاحات 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 19

2-2 مفهوم سود در سطح ساختار 21

1-2-2 رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود 21

2-2-2 رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود 22

3-2 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی) 22

1-3-2 سود به عنوان معیار کارآیی 22

2-3-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی 23

4-2 مفاهیم سود در سطح عمل ( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان) 25

1-4-2 سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی 25

2-4-2 رویکرد بازار سرمایه 26

5-2 مفهوم سود جامع در گزارشهای مالی 27

6-2 سود حسابداری 27

7-2 سود و اهمیت آن به عنوان ابزار پیش بینی 27

8-2 حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام 28

1-8-2 ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری 28

9-2 پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری 29

10-2 ارتباط بین سود و قیمت سهام 29

11-2 سود خالص به عنوان عاملی برای پیش بینی وجوه نقد 30

12-2 ارائه اطلاعات مربوط به جریان نقدی و پیش بینی آن 31

13-2 پیش بینی جریان های نقدی آینده 32

14-2 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها 34

2-14-2 معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها 39

15-2سود تقسیمی ((DPS 40

16-2 پیشینه تحقیق 71

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 84

2-3 روش تحقیق 84

3-3 جامعه مطالعاتی 85

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 85

5-3 نمونه و نمونه گیری 88

6-3 قلمرو تحقیق 89

7-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 89

8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 90

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 90

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 96

10-3 نرم افزار تحلیل آماری 98

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه‏: 100

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 100

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 102

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 104

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 104

2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 105

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 105

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 108

3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 112

-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر اصلی 168

-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سه متغیر اصلی و سه متغیرکمکی 169

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 176

2-5- خلاصه تحقیق 176

3-5 نتایج آزمون فرضیه ها 177

1-3-5 نتایج فرضیه اصلی اول 177

1-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-1 178

2-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-1 178

3-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-1 179

4-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-1 179

5-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-1 180

6-1-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-1 180

2-3-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 180

1-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-2 181

2-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-2 181

3-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-2 182

4-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-2 182

5-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-2 183

6-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-2 183

3-3-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 183

1-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-3 184

2-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-3 184

3-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-3 185

4-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-2-3 185

5-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-3-3 186

6-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-3-3 186

4-3-5 نتایج سه متغیراصلی و متغیر وابسته 187

5-3-5 نتایج سه متغیراصلی و سه متغیرمجازی با متغیر وابسته 187

4-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 188

5-5 پیشنهادها 189

1-5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 189

2-5-5 سایر پیشنهادها 191

3-5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 191

6-5 محدودیت های تحقیق 192

پیوست ها

پیوست الف مربوط به نام شرکت های نمونه آماری 195

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 201

منابع لاتین: 205

منابع اینترنتی 206

چکیده :

هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی, سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه,سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط , 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی, سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی , نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ,طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی , سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر , بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند, رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. که از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازار به دفتری اثر بهتری بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی (R) از 0.490 برای سه متغیر اصلی به 0.621 برای مجموع متغیرهای اصلی و مجازی افزایش یافت , که این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذکور می باشد.

واژه های کلیدی: تغییرات سود تقسیمی, تغییرات سود هر سهم , تغییرات سود آتی, ارزش بازار به دفتری, بازده حقوق صاحبان سهام.  

مقدمه:

با توجه به اینکه اقتصاد ایران دارای نوسانات شدید می باشد و سرمایه ها عمدتاَ بسوی سفته بازی سوق داده می شوند لذا بوجود آوردن شرایطی که سرمایه گذاران از میان گزینه های مختلف سرمایه گذاری , سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار و سهام شرکت ها را برگزینند , دارای اهمیتی خاص می باشد. به عبارت دیگر با شناخت بهتر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای سهام, در بورس اوراق بهادار,که منجر به شفاف سازی بیشتر بورس می گردد, موجبات انتقال سرمایه, از فعالیت های غیرمولد به سمت فعالیت های تولیدی مولد و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.تئوری علامت دهی سود سهام براین اساس استوار است که مدیریت یک شرکت در مورد چشم انداز آینده شرکت نسبت به سهامداران شرکت از اطلاعات بیشتری برخورداراست.بر اساس این تئوری اگر شرکت سود سهام بیشتری نسبت به آنچه توسط بازار پیش بینی شده است اظهار کند,این موضوع ممکن است نشانه این باشد که چشم انداز مالی آینده شرکت روشن تر از وضعیت مورد انتظار آن است. اگر مدیران یک شرکت تئوری علامت دهی را باور داشته باشند , همیشه در مورد پیام قابل استنتاج از تصمیم تقسیم سودشان که به سرمایه گذاران می رسد بسیار محتاط خواهد بود.حتی اگر شرکت برخی فرصت های سرمایه گذاری جذاب داشته باشد که ملزم به نگهداری سود برای تامین مالی آن باشد,مدیریت ممکن است اگر قبول این فرصت ها منجر به جلوگیری از پرداخت سود سهام مورد انتظار سرمایه گذاران و ارسال پیام نامساعد به بازار باشد ,از آن ها صرف نظر کند.بنابراین به نظر می رسد اگر شرکتی تصمیمی در زمینه تقسیم سود اتخاذ کند,آن دسته از سرمایه گذاران که سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است و آن دسته از سرمایه گذاران که این سیاست را به عنوان یک خبر خوب تلقی می کنند , اقدام به خرید سهام می کنند و تا زمانی که این سیاست تغییر نکند , سهامدار شرکت باقی خواهند ماند. در واقع اعلام سود سهام حاوی اطلاعاتی در مورد چشم انداز آتی شرکت است.بنابراین عکس العمل بازار در تاریخ اعلام , آزمونی برای محتوای اطلاعاتی و علامت دهی سود سهام است.این پژوهش با توجه به فرضیه علامت دهی به دنبال بررسی و شناخت روابط بین تغییرات سود تقسیمی, سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی و با در نظر گرفتن متغیرهایی چون قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ,ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. لذا می توان انتظار داشت که سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور, با شناخت بهتر اثرات تغییرات سود تقسیمی, سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم , در مورد سودهای آتی صنایع مختلف , اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی نمایند که کسب حداکثر بازدهی را برای آنها میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و اقتصاد کشور گردد.در این راستا نحوه عملکرد مدیرانی که توانسته باشند علاوه بر حفظ کارائی عوامل مختلف در عملکرد شرکت , توان سودآوری شرکت را نیز افزایش دهند و از طریق افزایش ارزش شرکت و اجرای پروژههای دارای ارزش فعلی خالص مثبت, بر ثروت سهامداران بیافزایند حایز اهمیت است.

و...لینک کمکی